Spreken

Quinters helpen elkaar. De communicatielijnen zijn kort en iedereen is bereikbaar voor elkaar. We delen informatie face-to-face, via e-mail, telefoon, Google Hangouts of Whatsapp. Iedereen is bovendien altijd op de hoogte van lopende zaken en resultaten door middel van Obeya, live business-updates, bijeenkomsten en teammeetings van practices.

Communiceren

Onze ondernemingsraad als actieve spreekbuis en partner

Binnen Quint werken we al jaren met een ondernemingsraad (OR). Samen met de OR overlegt ons management regelmatig over accenten en wijzigingen in het beleid van Quint. Eigenlijk wordt gewoon alles gedeeld. Voor sommige onderwerpen (vaak arbeidsvoorwaardelijk gerelateerd) gebeurt dat formeel, gezien het instemmings- en adviesrecht, voor andere onderwerpen zoals strategie en organisatie doen we dat veelal informeel. Enkele onderwerpen die het afgelopen jaar op de gezamenlijke agenda hebben gestaan zijn onze nieuwe arbodienstverlener, de thuiswerkplek - die natuurlijk in deze tijd extra aandacht heeft gekregen - en vanzelfsprekend de COVID-19 maatregelen in relatie tot veiligheid die we hebben genomen. Een mooi voorbeeld van een onderwerp waarin de OR samen met management ‘optrekt’ is de ontwikkeling van ons alternatief van ‘beoordelen’: de peerreview en ontwikkelcoaching. Samen hebben we een nieuwe basis gelegd onder onze ontwikkeling als professional en als bedrijf. Met het starten van de pilot hebben we het beoordelen vaarwel gezegd en focussen we ons volledig op de ontwikkeling van onszelf.

Laten weten waar je bent (zeker in deze tijd)

Zelforganisatie en flexibiliteit staat binnen Quint voorop. Thuiswerken, later aan de slag, onverwachte gebeurtenissen? Alles kan en mag, maar laat even weten waar je bent en hoe je bereikbaar bent. Ieder team heeft een WhatsApp-groep waarin collega’s elkaar op de hoogte houden en elkaar informeren. We vertrouwen elkaar, geven elkaar de ruimte en voelen ook de verantwoordelijkheid om elkaar te informeren over dit soort zaken.

Check ins, koffiebreaks en vrijdagmiddag borrels gaan gewoon door!

Op maandagochtend horen hoe iemand zijn weekend was, het gesprekje bij het koffiezetapparaat of de vrijdagmiddagborrel, het zijn deze soms korte momenten die we tijdens het Corona thuiswerken missen, en terecht! Quality teamtime, gezellig bijkletsen (al dan niet onder het genot van een hapje en een drankje), dat gaat nu net even anders. Gelukkig hebben we ook in deze bijzondere tijd de teamborrel, de check in of het koffiemoment er gewoon ingehouden, gepland, want dat kan online en op afstand ook gewoon!

Nieuwjaarsborrel - gezamenlijke start!

Tijdens de nieuwjaarsborrel staan we stil bij de doelstellingen en aandachtsgebieden voor het nieuwe jaar. De opzet wisselt per jaar, de doelstellingen van de inhoud blijft hetzelfde. Iedereen kort meenemen met de plannen en de uitgangspunten voor het nieuwe jaar en in verbinding staan met elkaar. In 2021 gaan we met een (thuis) champagne borrel van start en verbinden we spelenderwijs via een online game die is gemaakt door en voor Quinters!

We delen alles!

De maandelijkse Obeya (met cijfers, projecten, beleidswijzigingen en andere lopende zaken) wordt om de maand tijdens meerdere live business-update-meetings toegelicht en besproken door onze directeur, de HR-manager en een groep van maximaal twintig Quinters. Op deze manier is persoonlijke interactie mogelijk en voelt iedereen zich betrokken. Alles kan worden gevraagd en alles wordt beantwoord! We organiseren deze meetings tijdens ontbijt- of avondsessies, zodat zelfs Quinters met dichtgetimmerde agenda’s erbij kunnen zijn. Afgelopen jaar hebben we gedurende de Corona periode maandelijks een online business update sessie gehad, waarbij bijna de gehele organisatie inlogt. Naast de Obeya, bespreken we actueel beleid inclusief eventuele COVID-maatregelen, hier nemen we de tijd voor het beantwoorden van vragen en is er ruimte voor het delen van zorgen. Uit de feedback blijkt dat Quinters deze openheid en directheid enorm waarderen.

Continue vinger aan elkaars pols

Er zijn op allerlei team- en practice niveaus WhatsApp-groepen. Op die manier kan iedere Quinter snel inzicht krijgen in de pipeline, matching en snel schakelen bij prangende vragen of situaties, en wisselen we makkelijk ideeën met elkaar uit. Practices hebben iedere twee weken nog een extra call. De practice lead neemt altijd deel aan deze call iedereen kan en mag meedoen. Tijdens de call wordt er stilgestaan bij de lopende opdrachten, wat er (minder) goed gaat en of iemand een hulpvraag heeft. Ook is er ruimte voor vragen, zorgen en ideeën. Teamleden regelen zelf de organisatie en agenda van maandelijkse teammeetings. Tijdens de meeting staat een aantal vaste onderwerpen op de agenda, zoals business-updates, nieuw beleid, de teambarometer en lopende of afgeronde projecten. Succesverhalen zijn ook welkom, net als fouten of verkeerde beslissingen. Daar leren we van.

Het echte gesprek tijdens de peerevaluatie

Tijdens de peerevaluatie is naast de consultants zijn/haar peers ook de practice lead aanwezig. Na het geven van de presentatie vraag elke consultant aan de peergroep en de practice lead feedback en ook vraagt hij/zij hoe gepresteerd heeft ten opzichte van de gestelde verwachtingen van het functieniveau. Hierna ontvangt de Quinter direct in de groep feedback van zijn/haar peers en van de practice lead en worden verwachtingen en ontwikkelingsmogelijkheden over en weer besproken. Door alle gedeelde informatie krijgt de hele groep een realistisch en gedeeld beeld van de ontwikkeling en performance van de consultants. Deze informatie helpt de practice lead (en de consultant) bij het gericht kunnen matchen en ontwikkelen van de consultants in de toekomst.

Staff get together, gesprek tussen collega’s

Tijdens de staff get together komen alle kantoormedewerkers bijeen. We bieden een podium om elkaar te informeren, nieuwe Quinters te ontmoeten en de resultaten van de teambarometer te bespreken. De vraag die altijd speelt, is: zijn we een groep en hoe kunnen we een betere verbinding samenwerking met elkaar krijgen?

Dag- en weekstart - persoonlijk gesprek tussen collega’s

Begrip en inzicht voor de drukke agenda van een collega. Plezier in het werk. Een uitlaatklep voor zorgen en problemen. Het zijn goede redenen om ’s ochtends letterlijk staand te vergaderen, en gedurende 10 tot 15 minuten tijd te nemen voor elkaar. Teams werken met deze vorm van dagstart, andere teams openen en sluiten de week met aandacht voor de doelen van die week en bereikte resultaten. Centraal bij de dagstart staat: Wat had je voor gisteren op de planning staan? Is dat werk ook afgerond? Zo niet, met welke problemen werd je geconfronteerd? En wat moet je volgens de planning vandaag doen? De doelstellingen waar iedereen aan werkt zijn zichtbaar voor iedereen. Hierdoor is er meer is er meer duidelijkheid over taak en inhoud en verwachtingen naar elkaar.

Een goed begin is het halve werk – gesprek met de lead consultant

Bij de start van een project komt het projectteam onder leiding van de lead consultant samen om de uitgangspunten van een opdracht te bespreken. Daarbij worden de rollen, verwachtingen, manier van samenwerken en de individuele doelstellingen besproken. Een Quint way of working, waarin verbetering van kwaliteit, feedback en professionaliteit centraal staat heeft focus aangebracht op onderwerpen als project kick-off en (tussentijdse) evaluaties. Dit betekent dat iedereen maar in het bijzonder de lead consultant de verantwoordelijkheid krijgt om erop toe te zien dat dit plaatsvindt. Onze Lead consultant heeft, naast het bewaken van de kwaliteit/impact voor de klant en het budget voor de opdracht, ook gerichte aandacht en focus op ontwikkeling en begeleiding van Quinters. In lijn met de principes en uitgangspunten leren & ontwikkeling binnen Quint. Deze Quint manier van werken voor Lead Consultants gaan we aankomend jaar een extra impuls geven. Een werkgroep van Lead Consultants gaan aan de slag met het ontwikkelen van Bootcamps waarin de rol en de verwachtingen van de Lead Consultant aan bod komen. Vragen als: hoe werk je samen, welke begeleiding geef je, hoe challenge je elkaar. Maar ook hoe werk je aan je persoonlijke ontwikkeling binnen een klantopdracht en op welke manier bewaak je de Kwaliteit en klanttevredenheid van/ over de opdracht? komen hierin aan bod.

Transparantie en sturing met behulp van Trello Teams

Quint heeft actieve Trello Teams met overzichten van teamleden, vaardigheden, wervingstatussen, teamactielijsten, opdrachten en de pijplijn (van leads tot opdrachten en evaluaties). Tijdens Trello-meetings (of de tweewekelijkse teamcall) wordt op practice-niveau de status van de Trello-kaarten besproken. Zo krijgen we aandacht voor de zaken die belangrijk zijn. Daarnaast geeft dit inzicht in toekomstige acties en afgeronde activiteiten. Iedereen binnen de practice heeft inzage in de Trello’s.

Quint is transparant

Binnen Quint zijn we volledig transparant als het gaat om relevante informatie voor bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Dit soort informatie is online voor iedereen beschikbaar op onderstaande manieren.

  • Inzet Informatie over de inzet van medewerkers op lopende en toekomstige opdrachten (klanten).
  • Uren Informatie over de tijdsbesteding van medewerkers tijdens opdrachten, vakanties, ontwikkelwerkzaamheden et cetera.
  • Omzet Informatie over de omzetontwikkeling van de grootste accounts van Quint.
  • Salaris Geanonimiseerde informatie over de (ontwikkeling van de) brutosalarissen van alle Quinters per functieniveau, zodat per niveau inzicht wordt gegeven in onderlinge verschillen.
  • Bonus Informatie over commerciële bonusafspraken. Jaarlijks maakt onze directeur openbaar wie er gebruikmaakt van de regeling voor commerciële bonussen en hoe deze afspraak eruitziet. Deze personen zien dan af van de collectieve winstdeling.

Interview

OR

Ze is er voor iedereen bij Quint. Voor medewerkers, bestuurder en aandeelhouders, want het is de rol van de OR voor alle partijen de beste organisatie te creëren. “Dit doen we niet door alleen onze stempel te zetten onder nieuw beleid, maar vooral door actief gesprekken aan te gaan en te sparren met onze bestuurder Maurice”, vertellen OR-leden Jeroen Raijmakers en Mike Mantjes. “Mensen weten ons snel te vinden, we hebben een levendige OR en werken echt met en voor elkaar. Zoals het hoort, want een bedrijf maak je immers samen.”

Lees hier hoe de OR zorgt voor Quint en haar medewerkers.