Ontwikkelen

Wij geloven dat continue ontwikkeling van elke consultant een cruciale basis is om impact te maken bij onze opdrachtgevers. Quint kan alleen succesvol zijn als consultants in staat zijn om nieuwe kennis te verwerven, nieuwe competenties te ontwikkelen en nieuw gedrag aan te leren dat past in de veranderende markt en klantvraag.

Eigenaar van je eigen ontwikkeling

Als Quinter ben je eigenaar van hun eigen groei en loopbaan. Het ontwikkelplan vormt het startpunt van je persoonlijke ontwikkeling. In dit plan zet je op een rij hoe je je wilt ontwikkelen in je loopbaan en welke ondersteuning vanuit Quint en collega’s je daarbij nodig hebt. Iedereen geeft aan wat hij/zij wil bereiken op korte en langere termijn en hoe dit aansluit op de bedrijfsdoelstellingen van Quint en wat hij/zij daarvoor gaat doen.

Iedereen heeft een ontwikkelcoach

Het grootste gedeelte van leren & ontwikkelen vindt plaats op de opdrachten zelf. Tegelijkertijd is het zinvol als je met iemand de ‘rode draad’ van je ontwikkeling kunt bespreken en bewaken. Iemand die je scherp houdt, met je meedenkt, je helpt als je vastloopt. Door onze eigen mensen in te zetten als ontwikkelcoach, laten we het leren informeel en dicht op de werkplek plaatsvinden.

Leren van en ontwikkelen met elkaar

Afgelopen jaar heeft een werkgroep zich gebogen over de manier waarop we als Quint omgaan met ontwikkelen, beoordelen, promoveren en belonen. Een van de resultaten van deze werkgroep is dat we dit jaar afgestapt zijn van het traditionele beoordelen door een leidinggevende. We zijn overgestapt naar zogenaamde peerreviews waarin niet het beoordelen, maar het ontwikkelen en leren met elkaar centraal staat. De belangrijkste redenen voor deze aanpassing is dat we merkten dat in de oude performance cyclus ontwikkeling als onderwerp ondergeschikt bleef aan beoordelen. Zowel de medewerker als ook de leidinggevende waren te veel gefixeerd op het ‘oordeel’ in plaats van de achterliggende feedback en de ontwikkelpunten naar de toekomst. Daarnaast vonden we dat geven en ophalen van feedback zich vooral concentreerde rond beoordelingsmomenten terwijl dit juist vooral ook tijdens ons dagelijks werk in opdrachten zou moeten plaatsvinden. Om deze aanpassing dieper te verankeren in de werkwijze van Quint hebben we onze uitgangspunten expliciet gemaakt, gedeeld en verankerd in ons kwaliteitssysteem (zie Luisteren)

Wij geloven dat:

 • De continue ontwikkeling van elke Quinter noodzakelijk is voor Quint en Quinters om blijvend impact te maken bij onze opdrachtgevers en winstgevend te blijven;
 • Quint consultants zelf het beste in staat zijn om eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling.

Daarom zijn we een organisatie waarin:

 • Ontwikkelen centraal staat en verankerd is in onze dagelijkse manier van werken;
 • Elke Quinter zelf verantwoordelijk is voor persoonlijke ontwikkeling en performance op basis van ambitie en kwaliteiten en in lijn met de Quint strategie en doelen;
 • Een Quinter in opdrachten leert, ook als de opdracht niet geheel succesvol is: falen mag, als we maar leren;
 • Elke Quinter zicht heeft op in hoeverre voldaan wordt aan de verwachting in relatie tot het functieniveau; (Buitengewone) prestaties gewaardeerd worden.

Beoordelen wordt evalueren

Consultants beoordelen we niet meer, maar hebben per jaar twee evaluatiemomenten die niet gekoppeld zijn aan beoordeling maar bedoeld zijn om te zorgen dat iedereen weet waar hij/zij staat t.o.v. verwachtingen en zelf scherp blijft. Hierbij stelt elke Quinter zelf de evaluatie-input samen op basis van de OKR's en performance. Doel is om voor iedereen duidelijk te maken in hoeverre wordt voldaan aan verwachtingen behorende bij het functieniveau. De evaluatie vindt plaats met een peergroup, HR en de practice lead.

De Input van de peers kan gebruikt worden voor:

 • aanscherping ontwikkelvraag
 • inzicht in blinde vlekken
 • doorontwikkelen van sterktes
 • aanscherping ambitie

Welke meegenomen kunnen worden in:

 • een aanpassing/aanvulling/aanscherping persoonlijk ontwikkelplan
 • gesprek met de ontwikkelcoach
 • gesprek met de practice lead mbt Matching, opleidingen en OKR

Externe begeleiding

vanuit de rol als extern HR partner en trainer hebben we Tessa betrokken bij de pilot. Tijdens de evaluaties is zij procesbegeleider en monitort ze de kwaliteit van feedback. Daarnaast let ze op sociale veiligheid en op het voorkomen van beoordelaarsbiasses.

Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie staf medewerkers

Per jaar maken we samen met de staf medewerkers de balans op: halverwege het jaar met een tussenbeoordeling en eind van het jaar met een eindbeoordeling. We evalueren en beoordelen om te sturen op resultaten, ontwikkeling, zelfontplooiing en motivatie. Altijd op basis van constructieve feedback en met aandacht voor het functioneren en persoonlijke verhaal van de medewerker. De informatie die we voor deze review gebruiken, wordt vooral door de Quinter zelf aangeleverd. Denk dan aan ontvangen feedback, cijfers, resultaten op papier en klantevaluaties. Aan de hand van deze informatie vormt de leidinggevende een beeld dat we tijdens de review met alle staf leidinggevende bespreken en toetsen.

Realtime feedback

Natuurlijk wil iedereen continu blijven verbeteren. Dan is snelle, persoonlijke feedback en reflectie op je werk belangrijk van de mensen met wie je dagelijks werkt. We streven ernaar om elkaar kort op de bal feedback te geven, zodat iemand oog krijgt voor de successen die hij of zij boekt, maar hij of zij ook op tijd weet welk gedrag moet worden bijgestuurd.

Tools, opleidingen en trainingen

Quint ondersteunt Quinters in hun persoonlijke ontwikkeling. We hebben een ruim aanbod van tools en interne en externe opleidingen en trainingen.

Interview

Gabi Bousché & Charlotte van der Kooij

Feedback krijgen van collega’s met dezelfde functie, in plaats van beoordeeld worden door je leidinggevende. Bij Quint is het vanaf medio 2020 realiteit. Consultant Gabi Bousché en consultant & OR-lid Charlotte van der Kooij van de werkgroep Ontwikkelen vertellen over de nieuwe HR cyclus. Waarin beoordelen geschrapt is, belonen losgekoppeld en groeien centraal staat!

Lees hier hoe Quinters elkaar reviewen en continu helpen ontwikkelen.