Spreken

Quinters helpen elkaar. De communicatielijnen zijn kort en iedereen is (ongeacht zijn of haar functie) bereikbaar. We delen informatie face-to-face, via e-mail, telefoon, Google Hangouts of Whatsapp. Iedereen is bovendien altijd op de hoogte van lopende processen, situaties en resultaten door middel van Obeya, live business-updates, bijeenkomsten en teammeetings van practices.

Ondernemingsraad

Binnen Quint werken we al jaren met een ondernemingsraad (OR). Samen met de OR overlegt de bestuurder van Quint regelmatig over (wijzigingen in) het beleid van Quint. Voor sommige onderwerpen (vaak arbeidsvoorwaardelijk gerelateerd) heeft de OR instemmingsrecht, voor andere onderwerpen een adviesrecht. Enkele onderwerpen die de afgelopen jaren op de gezamenlijke agenda hebben gestaan: nieuwe pensioenregeling, aanpassing winstdelingsregeling, ontwikkeling nieuwe beoordelingssystematiek en de opvolging van de resultaten van het Great Place to Work-onderzoek. In 2019 zijn we samen met de OR volop in gesprek geweest over de nieuwe pensioenregeling.


Beste Maurice en Youandi,


Het doet de OR deugd jullie bijgevoegd onze formele instemming met Aegon Cappital als nieuwe pensioenuitvoerder te sturen. Graag jullie aandacht voor de aan de instemming gestelde voorwaarden, zoals deze al eerder met jullie zijn gedeeld.


Wij danken jullie voor de wijze waarop jullie de OR vanaf het begin hebben betrokken bij dit traject en de constructieve samenwerking. Mooi resultaat voor Quint en alle Quinters!


De OR zal uiterlijk maandag beide instemmings documenten (nieuwe regeling en keuze uitvoerder) ook delen met onze collega’s, zodat zij deze kunnen inzien vóór de voorlichtingssessies. We zien de voorlichtingssessies met vertrouwen tegemoet!


Dank en groet namens de OR,

Marijn


Hallo Marijn en OR-leden,


Dank voor de bevestiging van instemming en voor het prettige en leerzame proces. Nu zijn we allemaal weer wat wijzer geworden op een dossier dat voor iedereen steeds dichterbij komt ;)


Maurice


Laten weten waar je bent
Zelforganisatie staat binnen Quint voorop. Thuiswerken? Laat dan even weten waar je bent en hoe je bereikbaar bent. Bijna ieder team heeft een WhatsApp-groep waarin collega’s elkaar op de hoogte houden en elkaar informeren.

Nieuwjaarsborrel
Tijdens de nieuwjaarsborrel staan we stil bij de doelstellingen en aandachtsgebieden voor het nieuwe jaar.

De opzet wisselt per jaar, de doelstellingen van de inhoud blijft hetzelfde. Iedereen meenemen met de plannen en de uitgangspunten voor het nieuwe jaar.


In 2020 laten we ons ondersteunen door een externe inspirator Ben van der Burg. Met zijn visie op digitalisering en technologie gaan we onze focus op digitale transformatie en wat dat betekent voor onze klanten en voor onszelf nog meer lading geven.


Live business-update-meetings – gesprek tussen directie en medewerkers

De maandelijkse Obeya (met cijfers, projecten, beleidswijzigingen en andere lopende zaken) wordt elk kwartaal in meerdere live business-update-meetings toegelicht en besproken door onze directeur, de HR-manager en een groep van maximaal twintig Quinters. Op deze manier is persoonlijke interactie mogelijk. We organiseren deze meetings tijdens ontbijt- of avondsessies, zodat zelfs Quinters met dichtgetimmerde agenda’s erbij kunnen zijn. De Obeya wordt maandelijks gedeeld en toegelicht en in alle openheid besproken door onze directeur en de HR-manager.


Vinger aan de pols door tweewekelijkse call met de practice

Practices hebben iedere twee weken een call. De practice lead en managing consultants nemen standaard deel aan deze call, maar iedereen kan en mag meedoen. Tijdens de call wordt er stilgestaan bij de lopende opdrachten, wat er (minder) goed gaat en of iemand een hulpvraag heeft. Ook is er ruimte voor vragen, zorgen en ideeën.


Elkaar vinden met WhatsApp-groepen

Er zijn op allerlei team- en rolniveaus WhatsApp-groepen. Op die manier kan iedere Quinter snel schakelen bij prangende vragen of situaties, en wisselen we makkelijk ideeën met elkaar uit.

Gesprek tussen practice leads en consultants tijdens teammeetings

Teamleden regelen zelf de organisatie en agenda van teammeetings. Tijdens de meeting staat een aantal vaste onderwerpen op de agenda, zoals business-updates, nieuw beleid, de teambarometer en lopende of afgeronde projecten. Succesverhalen zijn ook welkom, net als fouten of verkeerde beslissingen. Daar leren we van.


Staff get together, gesprek tussen collega’s

Tijdens de staff get together komen alle stafmedewerkers bijeen. We bieden een podium om elkaar te informeren, nieuwe Quinters te ontmoeten en de resultaten van de teambarometer te bespreken. De vraag die altijd speelt, is: zijn we een groep en hoe kunnen we een betere verbinding samenwerking met elkaar krijgen? Iedereen heeft dit jaar een envelop vol werkgeluk gekregen. In de envelop zat een briefje, waarop iedereen heeft geschreven wat zijn of haar werkgeluk vergroot en wat of wie daarbij nodig is om dat voor elkaar te krijgen. De thema’s die hieruit kwamen, zijn soms onderwerpen voor het MT, soms voor de leidinggevende en soms voor alle medewerkers. De teambarometer is opgesteld aan de hand van de onderwerpen die zijn aangegeven op de werkgelukbriefjes.


Duidelijkheid bij start van een opdracht

Bij de start van een project komt het projectteam onder leiding van de lead consultant samen om de uitgangspunten van een opdracht te bespreken. Daarbij worden de rollen, verwachtingen, manier van samenwerken en de individuele doelstellingen besproken. Een Quint way of working, waarin verbetering van kwaliteit, feedback en professionaliteit centraal staat heeft focus aangebracht op onderwerpen als project kick-off en (tussentijdse) evaluaties. Dit betekent dat iedereen maar in het bijzonder de lead consultant de verantwoordelijkheid krijgt om erop toe te zien dat dit plaatsvindt. Practice leads zijn aangeschoven bij een aantal projecten om met elkaar te beleven hoe deze gesprekken verlopen en wat er beter kan.


Transparantie en sturing met Trello Teams

Quint heeft actieve Trello Teams met overzichten van teamleden, vaardigheden, wervingstatussen, teamactielijsten, opdrachten en de pijplijn (van leads tot opdrachten en evaluaties). Tijdens Trello-meetings (of de tweewekelijkse teamcall) wordt op practice-niveau de status van de Trello-kaarten besproken. Zo krijgen we aandacht voor de zaken die belangrijk zijn. Daarnaast geeft dit inzicht in toekomstige acties en afgeronde activiteiten. Iedereen binnen de practice heeft inzage in de Trello’s.


Quint is transparant

Binnen Quint zijn we volledig transparant als het gaat om relevante informatie voor bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Dit soort informatie is online voor iedereen beschikbaar op onderstaande manieren.

  • Inzet: Informatie over de inzet van medewerkers op lopende en toekomstige opdrachten (klanten).
  • Uren: Informatie over de tijdsbesteding van medewerkers tijdens opdrachten, vakanties, ontwikkelwerkzaamheden et cetera.
  • Omzet: Informatie over de omzetontwikkeling van de grootste accounts van Quint.
  • Salaris: Geanonimiseerde informatie over de (ontwikkeling van de) brutosalarissen van alle Quinters per functieniveau, zodat per niveau inzicht wordt gegeven in onderlinge verschillen.
  • Bonus: Informatie over commerciële bonusafspraken. Jaarlijks maakt onze directeur openbaar wie er gebruikmaakt van de regeling voor commerciële bonussen en hoe deze afspraak eruitziet. Deze personen zien dan af van de collectieve winstdeling.


Welke bijdrage levert de OR aan een great place to work?

"De OR is echt op z'n Quints: het zijn zeven zeer enthousiaste medewerkers die allemaal bereid zijn iets extra's voor het bedrijf te doen. Het is een mooie manier om te leren hoe alle dynamieken binnen Quint werken. We zijn er altijd naar op zoek hoe we op een zo leuk, nuttig en constructief mogelijk kunnen bijdragen aan een great place to work. Het mooie is dat we steeds eerder in een proces worden betrokken, allang voordat we toe zijn aan een formeel instemmingsverzoek zijn we al aangehaakt bij wat er speelt. "


"De OR is echt op z'n Quints: het zijn zeven zeer enthousiaste medewerkers die allemaal bereid zijn iets extra's voor het bedrijf te doen."

Welke thema's spelen er nu?

"We waren toe aan een nieuwe pensioenaanbieder. Daar zijn we dit jaar bij betrokken geweest. We hebben gekeken hoe we een betere regeling neer konden leggen voor onze werknemers waarin we ons bedrijfsbelang hebben meegenomen. Dat heeft geresulteerd in een betere pensioenopbouw en een aanbieder die beter past bij onze manier van ondernemen, bijvoorbeeld verantwoordelijk omgaan met beleggingen.


Wat zijn de grootste uitdagingen?

"Het is leuk dat we niet al te formeel zijn, maar we zijn wel een officiële OR. We hebben onszelf opgeleid door trainingen te volgen en nemen de taak bijzonder serieus. Dat betekent dat we soms als het ware even de bureaucratieknop moeten indrukken bij onze CEO Maurice. Soms wil hij snel een besluit er doorheen krijgen en dan gaan wij de wet erbij halen en formele procesafspraken afdwingen... Maar uiteindelijk hebben we allemaal het bedrijfsbelang op de eerste plaats staan.


Charlotte van der Kooij (voorzitter), Sylve Nordhausen (vicevoorzitter) en Mathilde Donker, leden van de Ondernemingsraad