03

Vakantie & verlof

1. Vakantierechten en verlof

De werknemer heeft per jaar recht op minimaal vier maal de gecontracteerde arbeidsduur per week (bij een vijfdaagse werkweek dus twintig dagen per jaar).

 • Een Quinter met een arbeidsurencontract van 100% heeft recht op 25 vakantiedagen.
 • Een Quinter met een arbeidsurencontract van 90% heeft recht op 22,5 vakantiedagen
 • Een Quinter met een arbeidsurencontract van 80% heeft recht op 20 vakantiedagen.

De vakantierechten worden naar rato van het aantal contractueel vastgelegde uren berekend.

Feestdagen

Onder feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd. Op deze feestdagen is er sprake van verlof met behoud van salaris.

Wettelijk vastgestelde feestdagen 2019:

Feestdagen 2019

Verplichte vrije dagen

In 2019 zijn twee dagen aangemerkt waarop je verplicht vrije dagen dient op te nemen. Op deze dagen is het Quint-kantoor te Amstelveen gesloten. Deze dagen vallen tussen een officiële feestdag (Hemelvaartsdag, Kerstmis) en het daaropvolgende weekend.


De ervaring leert dat op deze dagen de bedrijfsvoering van onze klanten en de werkbelasting op het Quint-kantoor laag is. Tevens zijn de kantoren van vele klanten gedurende deze dagen gesloten en worden er weinig declarabele uren geboekt.

Er is een uitzonderingsbepaling, waarbij zowel sprake moet zijn van klanttevredenheid als winstgevendheid. Als de klant de Quinter op het werk nodig heeft en daardoor niet van het verlof kan profiteren, heeft de Quinter het recht om deze dag op een later moment op te nemen. Dit moet vooraf worden gemeld aan je MC en HR.

Dag na Hemelvaart vrijdag 31-5-2019

Dag na Kerst vrijdag 27-12-2019

De genoemde dagen zullen vooraf in het interne systeem Odoo worden gezet en worden afgeschreven van de Legal Leaves 2019. Deze dagen hoef je dus ook niet zelf in te boeken.

2. Vakantie

2.1. Vakantiedagen bijkopen en verkopen

Iedere Quinter heeft het recht om 7 extra vakantiedagen in te kopen via A La Carte (zie aldaar).

Wie in deeltijd dienstverband werkt, kan naar evenredigheid vakantiedagen kopen.

Per gekochte vakantiedag wordt een deel van het salaris ingehouden, dat als volgt wordt berekend: Bruto jaarsalaris delen door 12,96 en delen door 173,33 (=uurloon) vermenigvuldigen met 8 (=aantal te kopen uren) vermenigvuldigen met 1,08( 8% vakantiegeld). Kort samengevat: uurloon * aantal te kopen uren * vakantiegeld. Het kopen van vakantiedagen heeft geen invloed op de overige arbeidsvoorwaarden.

Voorbeeld:

Bruto jaarsalaris € 25.000 / 12,96/ 173,33 * 8 * 1,08 = € 96,15 voor een vakantiedag

 • Een Quinter met een arbeidsurencontract van 100% kan 7 extra vakantiedagen kopen
 • Een Quinters met een arbeidsurencontract van 90% kan 6,3 extra vakantiedagen kopen
 • Een Quinter met een arbeidsurencontract van 80% kan 5,6 extra vakantiedagen kopen

Vakantiedagen verkopen

De werknemer heeft per jaar recht op minimaal vier maal de arbeidsduur per week (bij 100% dus twintig dagen per jaar). Bij Quint heeft de werknemer die 100% werkt recht op 25 vakantiedagen. De 5 extra dagen zijn bovenwettelijk en mogen worden terugverkocht aan Quint. Voor het verkopen van een vakantiedag wordt dezelfde berekening gebruikt als de aankoop van een vakantiedag.

2.2 Opnemen van vakantie-uren

 • De vakantieperiode (aaneengesloten of losse vakantiedagen) wordt in overleg tussen werknemer en leidinggevende vastgesteld.
 • Werknemers moeten ernaar streven jaarlijks een keer minimaal 14 kalenderdagen aaneengesloten op te nemen als vakantie en in totaal minimaal 20 dagen per jaar (bij een voltijd dienstverband).
 • De werknemer dient de vakantie-uren zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin zij worden verworven. De werkgever zal de werknemer daartoe zoveel als mogelijk in de gelegenheid stellen.
 • De werknemer mag 5 niet opgenomen vakantiedagen doorschuiven naar het volgend jaar.
 • Werknemers die meer dan 5 vakantiedagen willen doorschuiven naar het volgend jaar (voor bijvoorbeeld een verre of lange vakantie, studieverlof, e.d) moeten hiervoor vooraf goedkeuring vragen bij hun MC/leidinggevende.

Berekening vakantie-uren

 • Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 • Per kalenderjaar verwerft de werknemer met een volledig dienstverband 25 vakantiedagen.
 • De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst is, heeft een aanspraak naar rato op vakantiedagen.
 • De werknemer met een deeltijd dienstverband heeft naar rato recht op een deel van 25 vakantiedagen.
 • De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd waarin hij wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op doorbetaling van het inkomen heeft.

Om te bevorderen dat alle werknemers in het belang van hun veiligheid en gezondheid daadwerkelijk met regelmaat en tijdig uitrusten door vakantie op te nemen, is er een vervaltermijn opgenomen in de wetswijziging. De nieuwe vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen bedraagt zes maanden. Zijn ze binnen een half jaar na afloop van het vorige kalenderjaar niet opgenomen, dan vervallen de vakantiedagen. Dit alles geldt niet voor vakantiedagen die vóór de wetswijziging zijn opgebouwd, daarvoor blijft 5 jaar gelden als vervaltermijn. Ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de vervaltermijn van vijf jaar gelden.

2.3 Ziek tijdens je vakantie

Ziek worden op vakantie is natuurlijk heel vervelend. Meld je altijd meteen ziek bij HR en je MC/Leidinggevende. Over de dagen dat je ziek bent houdt Quint dan geen vakantiedagen in. Zorg ervoor dat je tijdens je vakantie bereikbaar blijft, geef dus je vakantieadres door, en hoe je te bereiken bent. Word je tijdens je vakantie weer beter, geef dit dan ook direct door.

Vakantie-uren en arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikte werknemers zijn in beginsel gehouden tot re-integratie. Voor deze re-integrerende werknemers heeft vakantie hetzelfde doel als voor gezonde werknemers. Voor re-integrerende werknemers gelden dezelfde rechten en plichten.


Uitgangspunt is dat iedere werknemer zijn minimum vakantierechten uit het opbouwjaar voor 1 juli van het daaropvolgende jaar moet kunnen effectueren. Er zijn echter situaties denkbaar waar de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn minimumvakantie op te nemen. In dat geval vervalt de minimumvakantie niet, maar geldt de algemene verjaringstermijn van 5 jaar. Het gaat dan om de bijzondere situatie waarbij de werknemer zowel gedurende het hele opbouwjaar als in de 6 maanden daaropvolgend niet in staat is geweest om zijn minimum vakantierecht te benutten.

3. Verlof

3.1. Buitengewoon verlof

Bijzonder verlof wordt alleen verleend op werkdagen.


Tabel: buitengewoon verlof

Tabel buitengewoon verlof

3.2. Urenverantwoording in Odoo
Voor de organisatie is het van belang dat de consultant zijn/haar urenverantwoording tijdig in Odoo boekt. Op basis van de urenverantwoording kan het facturatieproces gestart worden. Je dient wekelijks uiterlijk de eerste werkdag van de week, volgend op de week waarop de uren betrekking hebben, je urenverantwoording in het urenverantwoordingssysteem te hebben ingevoerd.

Het is daarbij belangrijk dat je dit op de juiste manier in Odoo boekt.

 • Wettelijke feestdagen (public holidays) worden in Odoo automatisch geboekt
 • Verplichte vrije dagen (legal leaves) worden in Odoo automatisch geboekt
 • Vakantiedagen boek je in Odoo onder: Legal of above legal leaves
 • Buitengewoon verlof boek je in Odoo onder: Special Leave
 • Ouderschapsverlof boek je in Odoo onder: Unpaid Parental Leave
 • Parttime Dagen boek je in Odoo onder: Part time leaves
 • Studiedagen kun je boeken in Odoo onder: De uren code van studie

3.3 Verlof

Als werknemers de zorg voor een naaste op zich moeten nemen, kunnen zij daarbij gebruikmaken van een aantal wettelijke verlofmogelijkheden. Wij informeren en adviseren uitgebreid over kort- en langdurig zorgverlof, tevens bekijken we per persoon waar hij of zij behoefte aan heeft en hoe we iemand zo goed mogelijk kunnen helpen. Bijvoorbeeld door tijdelijk minder te werken, tijdelijk te stoppen met werken, meer thuis te werken en een opdracht dicht bij huis te vinden, waardoor iemand minder reistijd heeft. Naast de wettelijke regels kun je bij Quint ook ieder jaar de keuze maken of je fulltime of parttime wilt werken en is er de mogelijkheid tot het bijkopen van extra vakantiedagen.

4. Onbetaald verlof

Je kunt een verzoek tot onbetaald verlof, rekening houdend met de belangen van Quint en/of haar klanten, in eerste instantie aanvragen bij je direct leidinggevende. Het verlof kan worden toegekend in de volgende vorm:

 • werknemer kan verlof enkel opnemen gedurende een aaneengesloten periode van minimaal één maand;
 • Geen maximum.

Voorwaarden voor opname onbetaald verlof zijn:

 • de werknemer is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • de wijze waarop het verlof wordt opgenomen wordt door Quint vastgesteld in overleg met de leidinggevende en de werknemer;


Procedure van aanvraag

 • Het verzoek om onbetaald verlof moet worden ingediend bij de leidinggevende;
 • Het verzoek om onbetaald verlof moet worden ingediend ten minste 3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum;
 • Indien Quint het verlof niet wil toestaan, zal hij uiterlijk één maand voor de geplande ingangsdatum de werknemer gemotiveerd zijn weigering schriftelijk toelichten.

4.1. Arbeidsvoorwaarden tijdens langdurig onbetaald verlof

Tijdens het verlof blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst gehandhaafd. Voor de minder gewerkte maanden wordt het salaris naar evenredigheid gekort. Daarnaast wordt een evenredige korting toegepast op de vakantietoeslag en de opbouw van vakantierechten. Tevens zien we dat een aantal onkostenvergoedingen worden stopgezet:

 • het vakantiegeld wordt proportioneel gekort;
 • opbouw vakantierechten wordt proportioneel gekort;
 • De variabele toeslagen wordt proportioneel gekort;
 • Reiskosten woon - werkverkeer worden stopgezet;
 • Onkostenvergoeding wordt stopgezet;
 • BYOD-vergoeding wordt stopgezet;
 • Declaratieregeling wordt stopgezet.


Leaseauto tijdens langdurig onbetaald verlof

Het moment van opnemen is lang van te voren te voorspellen. Quint verwacht van de werknemer dat hij/zij gebruik maakt van de flexibele wijze van contracteren van de leaseauto (vormen van short lease) zodanig dat tijdens de verlofperiode er geen kosten voor de leaseauto zijn.


Hierbij gelden de volgende bepalingen:

 • Quint is vrij in bepaling wat te doen met de leaseauto (afkoop, opnieuw inzetten bij andere Quinters of anderszins);
 • Werknemer kan geen rechten doen gelden op deze leaseauto bij terugkeer van verlof;
 • Quint is gerechtigd iedere werknemer bij terugkeer van onbetaald verlof een auto toe te wijzen uit een eventuele overschotpool;
 • Toewijzing van auto uit overschotpool is ten hoogste voor een periode van 6 maanden.


Mocht de werknemer toch tijdens de verlofperiode willen beschikken over de leaseauto dan kan dat na overleg met leidinggevende onder de volgende voorwaarden:

 • Maximaal aantal kilometers dat er gereden mag worden is 3500 per maand;
 • De kosten voor de leaseauto zoals ze zijn afgesproken in de A La Carte worden verrekend, tenzij de leaseauto stilstaat, dan kan er afgesproken worden dat de kale leaseprijs in rekening wordt gebracht, exclusief brandstofkosten.


Laptop en telefoon tijdens langdurig onbetaald verlof

Bij een sabbatical leave langer dan vier maanden en in het buitenland wordt de door Quint beschikbaar gestelde Simkaart en indien in bezit de laptop ingeleverd ter bewaring. Bij terugkeer na sabbatical worden dezelfde telefoon (telefoonnummer cq sim kaart) en dezelfde laptop in ongewijzigde staat weer beschikbaar gesteld aan de Quinter.

Ingeval de niet werkzame periode een studie- of zorgverlof betreft wordt gebruik door de Quinter gewoon voortgezet, binnen de daarvoor geldende bepalingen in het personeelshandboek.

Onbetaald verlof en overige arbeidsvoorwaarden

 • De deelnemer heeft tijdens de verlofperiode geen recht op continuering van en doorbetaling van secundaire arbeidsvoorwaarden en kostenvergoedingen.
 • Tijdens het verlof wordt de pensioenopbouw voortgezet tot een maximaal van 12 maanden.
 • De verplichte verzekering ingevolge de Zorgverzekeringswet blijft gedurende de verlofperiode doorlopen.
 • Winstdeling wordt tijdens de verlofperiode proportioneel gekort.
 • Tijdens de verlofperiode wordt de opbouw van vakantiedagen stopgezet.

4.2. Sociale zekerheid tijdens onbetaald verlof

Op dagen of gedeelten van dagen, waarop een deelnemer verlof opneemt en geen arbeid verricht en Quint geen loon betaalt, is hij in beginsel niet verzekerd ingevolge de WAO, WW, en de ZW. Dit nadeel is door de invoering van de Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid grotendeels weggenomen, onder de voorwaarde dat het onbetaald verlof niet langer duurt dan een periode van 18 maanden. Zodra de periode van onbetaald verlof is geëindigd, ontstaat de verzekeringsplicht voor alle verzekeringen opnieuw. Tevens kan een periode van onbetaald verlof consequenties hebben voor het recht op uitkering bij ziekte op grond van het Burgerlijk Wetboek en de pensioenopbouw.

De Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid biedt deze garanties indien:

 • de arbeidsovereenkomst tijdens het verlof gewoon doorloopt; en
 • de werknemer en werkgever duidelijke afspraken hebben gemaakt over de datum van terugkeer;
 • het verlof niet langer duurt dan 18 maanden.

Zorgverzekeringswet

Gedurende de periode van onbetaald verlof blijft de werknemer verzekerd als gevolg van de Zorgverzekeringswet. De nominale premie, verschuldigd aan de Zorgverzekeraar, blijft gedurende de onbetaalde verlofperiode op reguliere wijze doorlopen.

4.3. Ziek tijdens onbetaald verlof

In de periode dat je onbetaald verlof hebt, ben je niet verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. Dit betekent dat je geen geld (loon of uitkering) krijgt op het moment dat je tijdens je verlof ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Je verliest namelijk ook geen inkomen op dat moment.


Deeltijdverlof: Neem je onbetaald verlof in deeltijd op, dan krijg je in dat geval alleen geld (loon of uitkering) berekend over het aantal uren dat je werkt. Voorbeeld: jouw normale werkweek telt 36 uur. Daarvan neem je 16 uur in deeltijdverlof op. Je werkt wekelijks dus nog 20 uur. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt je loon of uitkering berekend over jouw werktijd van dat moment: 70% van je deeltijdsalaris (20 uur per week).


Verlof afbreken: je ziekte kan een reden zijn om je verlof voortijdig af te breken. Dat kun je doen in overleg met Quint. De datum van je eerste ziektedag kan dan worden vervroegd en er kan zo spoedig mogelijk met jouw re-integratie worden gestart. Heb je deeltijd onbetaald verlof, dan kunnen de re-integratieactiviteiten meteen beginnen. Als eerste ziektedag geldt de eerste werkdag na afloop van het onbetaalde verlof.


4.4. Terugkeer na onbetaald verlof

De deelnemer komt na afloop van de verlofperiode terug op dezelfde of op een gelijkwaardige functie als hij voor de verlofperiode bekleedde. In de verlofovereenkomst kunnen zonodig en indien gewenst nadere afspraken worden gemaakt over de terugkeer van de deelnemer.

A La Carte & arbeidsvoorwaarden

}