02

Salaris & beloning

1. Salarismethodiek consultants

Binnen Quint worden in het primaire proces de volgende functies onderscheiden:

Functie

Salarisband behorende bij de functieschaal

Aan elk functieniveau is een salarisband gekoppeld. Deze salarisband is gedefinieerd in de vorm van een minimum salarisniveau, een mediaan salarisniveau en een maximum salarisniveau. Het is de bedoeling dat de salarissen van de werknemer uit dezelfde functieschaal zich in de bijbehorende salarisband bevinden. Hiermee voorkomen we in de toekomst te grote salarisverschillen tussen werknemers van gelijk functieniveau.


De aanpassing van de salarisbanden gebeurt op basis van de loonindex zakelijke dienstverlening, peildatum november lopend jaar. Deze aanpassing wordt meegenomen in de salarisberekeningen voor het nieuwe kalenderjaar.

Salarismethodiek consultants 2019

Salarisschalen 2019

Salarismethodiek consultants

Voor de berekening van de individuele loonsverhoging maken we gebruik van de volgende formule:

Individuele Salaris Verhoging = Jaarlijkse Salaris Ruimte * (100% + ((Mediaan - Minimum) / Norm Mediaan Looptijd) * Beoordelingsfactor * Schaalpositie Factor

Jaarlijkse loonruimte

De Salaris Ruimte wordt jaarlijks bepaald door de directie van QWR Nederland op basis van begroting QWR Nederland en kan tussen 0 en 2 zijn. Deze factor wordt gebruikt om te voorkomen dat salarissen blijven stijgen terwijl het gemiddelde tarief niet voldoende stijgt en om bij een positieve tariefontwikkeling de salarissen harder te kunnen laten stijgen. Per jaar, op 1 december, wordt deze factor bepaald.

100% + (mediaan – minimum) / norm mediaan looptijd:

De salarisbanden van elk functieniveau kennen een Minimum, Mediaan en Maximum salaris. De Mediaan is het gemiddelde van het Minimum en het Maximum.

Normontwikkeltijd

Per functieniveau is er een Norm-ontwikkeltijd (naar het mediaanniveau), die bepalend is voor de Normverhogingen. Deze Norm Mediaan Looptijd is afhankelijk van het Functieniveau;

 • Quinter A 1,5 jaar
 • Quinter B 3 jaar
 • Quinter C 4 jaar
 • Quinter D 5 jaar
 • Quinter E 8 jaar

A, B en C zijn geen eindniveaus; de Norm Mediaan Looptijd is de gewenste doorlooptijd op dit functieniveau. De werkelijke doorlooptijd is afhankelijk van de ontwikkeling van de Consultant. Quinter D en E niveau zijn eindniveaus.

De beoordeling bepaalt de Beoordelingsfactor

Beoordelingsfactor

Schaalpositie Factor:

Wordt gebruikt om bij de stijging van de salarissen onderscheid te maken tussen onder en boven het mediaan niveau. De schaalpositie Factor is 1 onder de mediaan en 0,5 vanaf de mediaan.

Promotie en salarisaanpassing

Salarisverhoging wordt bij iedereen – bij promotie en goede performance – berekend zoals dit zou gebeuren wanneer je in dezelfde schaal blijft (bij salarisverhoging gemaximeerd tot het einde van de schaal). In geval van promotie geldt aanvullend:

 • wanneer er een discrepantie zit tussen de salarisverhoging en het minimum van de nieuwe schaal (met de salarisverhoging komt de medewerker onder het minimum van de nieuwe schaal), dan wordt het salaris gelijkgetrokken met het minimum van de nieuwe schaal (geen scheefgroei).
 • Wanneer de salarisverhoging leidt tot meer dan het minimum van de nieuwe salarisschaal, dan wordt gewoon de salarisverhoging toegekend zoals dit zou gebeuren wanneer iemand in dezelfde schaal blijft (iemand gaat meer verdienen dan het minimum van de nieuwe schaal, maar wordt beloond o.b.v. performance met de daarbij behorende financiële beloning).
 • Wanneer iemand boven het minimum van de nieuwe schaal verdient, maar nog niet op het maximum van de oude schaal, dan krijgt deze medewerker de salarisverhoging toegekend zoals dit zou gebeuren wanneer iemand in dezelfde schaal blijft. Iemand die promotie maakt wordt ook financieel beloond.

Voorbeeld 1: Roos is Quinter D, haar huidige salaris als Quinter D is 80.000 euro. Ze ontvangt tijdens de performance review een zeer goed als eindbeoordeling. Roos haar salaris wordt via de salarismethodiek berekend aan de hand van haar huidige D-niveau. De salarisverhoging bedraagt 3000 euro. Daarmee komt haar salaris uit op 80.000 + 3000 euro = 83.000 euro. Roos maakt ook promotie, ze wordt gepromoveerd naar het Quinter E niveau. Het Quinter E niveau heeft als startsalaris 80.000 euro. Het nieuwe salaris van Roos is hoger dan het startsalaris van een Quinter E, Roos ontvangt bij aanvang van het Quinter E niveau het berekende salaris van 83.000 euro. Ze ontvangt dus een salarisverhoging van 3000 euro.

Voorbeeld 2: Marije is Quinter D, haar huidige salaris als Quinter D is 75.000 euro. Ze ontvangt tijdens de performancereview een zeer goed als eindbeoordeling. Marije haar salarisverhoging wordt via de salarismethodiek berekend aan de hand van haar huidige D niveau. De salarisverhoging bedraagt 3000 euro. Daarmee komt haar salaris uit op 75.000 + 3000 = 78.000 euro. Marije maakt ook promotie, ze wordt gepromoveerd naar het Quinter E niveau. Het Quinter E niveau heeft als startsalaris 80.000 euro. De salarisverhoging die Marije binnen de D schaal heeft ontvangen is lager dan het startsalaris van een Quinter E, Marije ontvangt bij aanvang van het Quinter E niveau het startsalaris van een Quinter E: 80.000 euro. Ze ontvangt uiteindelijk dus een salarisverhoging van 5000 euro.

2. Salarismethodiek staf

Voor de berekening van de individuele loonsverhoging maken we gebruik van de volgende formule:

Jaarlijkse loonruimte * Beoordelings (of p-) factor

Salarisbanden staf 2019

Er wordt één salarisband gehanteerd. Deze salarisband is gedefinieerd in de vorm van een minimum salarisniveau en een maximum salarisniveau. Het is de bedoeling dat de salarissen van de werknemers uit dezelfde functieschaal zich in de bijbehorende salarisband bevinden. Hiermee voorkomen we in de toekomst te grote salarisverschillen tussen werknemers van gelijk functieniveau. Jaarlijkse salarisverhogingen als gevolg van loonruimte vinden plaats binnen de grenzen van de salarisband.


De aanpassing van de salarisbanden gebeurt op basis van de loonindex zakelijke dienstverlening, peildatum november lopend jaar. Deze aanpassing wordt meegenomen in de salarisberekeningen voor het nieuwe kalenderjaar.

Salarisbanden staf 2019

Salarismethodiek overige functies / Geen salarisschalen

Sales, Practice Leads, management en staf management hebben geen functiehuis en salarisbanden. Salarissen worden gebaseerd op marktconformiteit en op individuele performance (ontwikkeling), de directeur NL bepaalt.

Beoordelingsfactor

Op basis van een 6-puntsschaal wordt elke stafwerknemer jaarlijks beoordeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen slecht / matig / voldoende / goed / zeer goed / excellent.

De beoordeling bepaalt de Beoordelingsfactor:

Beoordelingsfactor

Salarismethodiek overige functies / Geen salarisschalen

Sales, Practice Leads, management en staf management hebben geen functiehuis en salarisbanden. Salarissen worden gebaseerd op marktconformiteit en op individuele performance (ontwikkeling), de directeur NL bepaalt.

3. Collectieve winstdelingsregeling Quint Wellington Redwood Nederland

Binnen Quint wordt de winstdeling gezien als een collectief resultaat, ongeacht functie. Daarom wordt de opgebouwde winstpot evenredig verdeeld over alle werknemers die onder deze regeling vallen. De gelijke verdeling is een uiting van vertrouwen dat elke medewerker Quint tot een succes wil maken.

Uitwerking van de regeling:

Quinters die later in het kalenderjaar instromen ontvangen naar rato winstuitkering.

 • Quinters die parttime werken of een sabbatical nemen, ontvangen naar rato winstuitkering.
 • Quinters die ziek zijn, of met zorg- of zwangerschapsverlof zijn geweest, ontvangen volledige winstuitkering.
 • Quinters die uit dienst treden (m.u.v. ontslag op staande voet) ontvangen naar rato winstuitkering.
 • Quinters die een individuele variabele regeling hebben (zoals Management en Sales) en Consultants die kiezen voor de ‘Commerciële Bonusregeling’ maken geen aanspraak op de collectieve winstdeling.


De basis voor de winstdeling wordt gevormd door de ‘winstpot’. De winstpot is het beschikbare budget voor winstdeling.

Hoe komt de winstpot tot stand?

Het vaststellen van het beschikbare budget is afhankelijk van twee variabelen: de treshold en de actuele winst.

 • De treshold (het minimale rendement op de omzet) wordt jaarlijks tijdens het budgetteringsproces vastgesteld als onderdeel van het budget dat voor het komende boekjaar wordt opgesteld.
 • De treshold wordt bepaald op basis van het minimale rendement dat Quint moet maken om aan haar verplichtingen aan financiers en aandeelhouders te kunnen voldoen.
 • Als uitgangspunt wordt een treshold van 12% gehanteerd. Bedrijfseconomische omstandigheden (en/of inschattingen voor het komende boekjaar) kunnen ertoe leiden dat het percentage wordt aangepast.
 • De actuele winst wordt vastgesteld op basis van het operationele resultaat van Quint Nederland na aftrek van bonussen die niet onder de collectieve winstdeling vallen.
 • Van deze winst wordt het rendement dat op basis van de treshold moet worden gemaakt afgetrokken en het verschil wordt gedeeld tussen de aandeelhouders en de medewerkers die gebruik maken van de collectieve winstdelingsregeling.

4. Individuele Commerciële bonus

Er is een aantal consultants dat op basis van individuele commerciële bijdrage beloond wenst te worden. Het hebben van een dergelijke beloningscomponent sluit aan bij de gebruikelijke wijze van belonen van – senior en principal – consultants in de markt.

De target-afspraken die worden gemaakt zijn gefocust op een of enkele benoemde klanten (en voor een enkeling een segment) en concreet gemaakt door te benoemen welke opdrachten door hem/haar worden 'binnengehaald'.

Een belangrijk uitgangspunt van de commerciële regeling is dat de deelnemer aan de regeling een doorslaggevende rol heeft in het ontwikkelen en contracteren van nieuw business voor Quint binnen bepaalde accounts (doelstelling is minimaal € 500.000 tot € 1.000.000 per deelnemer).

 • De variabele beloning is gebaseerd op de omzet boven de € 500.000 gegenereerd door de consultant. Hierbij wordt de ‘eigen omzet’ door billability in het bedrag van € 500.000 meegerekend. De maximale variabele beloning bedraagt 25% van het vaste jaarsalaris. Hiermee voorkomen we ‘bonus-excessen’.
 • Net als bij de variabele beloningen van sales en van management geldt dat er pas sprake kan zijn van een uitkering van een variabele beloning als de drempel van 80% van de gebudgetteerde Ebit van Quint NL wordt bereikt. Deze drempel komt overeen met het niveau vanaf wanneer de collectieve winstdeling ook opbouwt.
 • Wanneer de commerciële doelstelling niet wordt gehaald kan de consultant voor dat jaar niet terugvallen op de standaardwinstdelingsregeling.

Op basis van onderstaande omzetstaffel kun je vaststellen wat je bonusbedrag wordt waarbij het belangrijk is dat het gaat om nieuw gecontracteerde opdrachten (per 1-1-2019). Omzet die reeds eerder is gecontracteerd (ook als deze leidt tot omzet in 2019) valt buiten de regeling. De omzet a.g.v. van je eigen billable uren tellen we wel mee in de omzetberekening.

Individuele commerciele bonus

5. Certificaten

Als werknemer van Quint heb je de mogelijkheid om ‘een stukje Quint’ aan te schaffen.


Een deel van de aandelen van Quint wordt beheerd door Stichting Administratiekantoor Quint Wellington Redwood Holding. Deze stichting geeft certificaten uit voor de aandelen die zij bezit..

Actieve participatie in ons bedrijf;

 • Actief geïnformeerd worden over de (financiële) status van Quint;
 • Adviseren van het bestuur van de stichting over agendapunten van de Algemene Vergadering voor aandeelhouders;
 • Meedelen in mogelijke dividenduitkeringen (winstuitkeringen);
 • Meedelen in mogelijke waardestijgingen van Quint

Voorwaarden voor participatie:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Minimaal 1 jaar in dienst.


Eens per jaar vindt er een handelsperiode plaats. Tijdens deze periode kun je certificaten aanschaffen en de certificaten die je bezit te koop aanbieden. De prijs per certificaat wordt eens per jaar vastgesteld op basis van de financiële performance van Quint.

Meer informatie over de stichting en de werking hiervan wordt verstrekt voor de start van elke handelsperiode.

Vakantie & verlof

}