05

In & uit dienst

1. In dienst

Een dienstverband bij Quint wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan, hetgeen in de arbeidsovereenkomst is gespecificeerd. Quint streeft ernaar iedereen in vaste dienst aan te nemen dan wel bepaalde arbeidsovereenkomsten om te zetten naar onbepaalde arbeidsovereenkomsten.

Proeftijd

In de arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Een proeftijd is niet van toepassing als de overeenkomst 6 maanden of korter duurt. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin de werknemer en de werkgever de arbeidsovereenkomst direct kunnen opzeggen. In de arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd hoe lang je proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden.

Proeftijd opvolgend contract

Is er na je eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst? Dan mag in principe geen proeftijd worden afgesproken in het nieuwe opvolgende arbeidscontract. Daarop is een uitzondering. Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd worden afgesproken.

In de arbeidsovereenkomst wordt in ieder geval vermeld:

 • De begindatum van het dienstverband;
 • Het van toepassing zijn van dit personeelshandboek;
 • De aard en duur van het dienstverband (bepaalde/onbepaalde tijd),
 • De opzegtermijn van het dienstverband;
 • Het klantbeding (niet van toepassing bij contracten korter dan 6 maanden);
 • De eigendomsrechten;
 • Het geheimhoudingsbeding;
 • Het wijzigingsbeding;
 • De verwijzing naar A La Carte.

Het keuzeformulier van de A La Carte-sheet maakt als bijlage deel uit van de arbeidsovereenkomst en geeft voor een bepaalde periode aan wat de door jou gemaakte keuzes van arbeidsvoorwaarden zijn.

Arbeidscontracten verschillende BV’s

Quint streeft ernaar mensen zoveel mogelijk op de payroll te plaatsen van het land waarin zij wonen. In bepaalde gevallen zal dit niet mogelijk/gewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer Quint (nog) geen legale entiteit heeft in het woonland van de werknemer of wanneer een Quinter ervoor kiest op de Nederlandse loonlijst te blijven (alleen mogelijk wanneer dit de aanvraag van een werkvergunning of andere regelgeving niet schaadt).

In Nederland kent Quint twee verschillende contractvormen:

contractvormen

Voor alle contracten geldt dat zij vallen onder het Nederlands recht.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag is een vast onderdeel binnen ons aannamebeleid. Werknemers die in dienst komen moeten een VOG verklaring kunnen overhandigen aan Quint. De kosten voor deze verklaring zijn voor rekening van de werkgever.

Persoonlijke gegevens

Bij indiensttreding dien je een loonbelastingverklaring in te vullen en een kopie van een paspoort in te leveren, zodat de werkgever de salarisbetalingen op correcte wijze kan uitvoeren. Daarnaast zijn enkele aanvullende gegevens nodig ten behoeve van de personeelsadministratie en het adviesgesprek betreffende A La Carte.

Quintportal & medewerkersgegevens

De QuintPortal is de plek waar Quinters heen gaan om:

 • het meest recente nieuws te vinden
 • kennis met elkaar te delen
 • aanvragen te doen voor bijvoorbeeld catering, boeken en kantoorartikelen
 • de kalender met interne en externe evenementen te bekijken
 • meer informatie over je collega's te vinden
 • je eigen medewerkergegevens te bekijken en beheren

Non-activiteit

Quint heeft het recht om je op non-actief te stellen of je te schorsen indien zij hiervoor gegronde redenen heeft. In geval van non-actiefstelling, heb je per direct geen recht meer op de volgende vergoedingen en/of regelingen (indien van toepassing):

 • Maandelijkse reiskostenvergoeding;
 • Leaseauto;
 • Laptop;
 • Simkaart;
 • Winstdelingsregeling;
 • Eventuele overige vergoedingen.

2. Arbeidsduur & Arbeidstijden

Standaard arbeidsduur

De arbeidsduur bedraagt bij een fulltime arbeidsovereenkomst 40 uur per week en maximaal 8 uur per dag.

Parttime werken

Een werknemer die parttime werkt, werkt per dag, per week of per andere overeengekomen tijdseenheid minder uren dan het gebruikelijke aantal uren dat geldt binnen Quint. Het begrip parttime is een verzamelnaam voor arbeid die aan de hiervoor weergegeven omschrijving voldoet.


Zo kun je binnen Quint jaarlijks de keuze maken of je 100%, 90% of 80% wilt werken, 40, 36 of 32 uur per week met een maximum van 8 uur per dag. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de werknemer jaarlijks een arbeidsduur overeenkomt met de werkgever die het beste aansluit bij zijn/haar behoefte.


Iedereen behoudt zijn fulltime arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In een aparte aanvulling op de arbeidsovereenkomst (keuzeformulier uit de a la carte) worden nadrukkelijk de afspraken die over de arbeidsuren zijn gemaakt weergegeven. Verder zal het salaris en het aantal vakantiedagen worden afgestemd op het aantal arbeidsuren en worden weergegeven in deze aanvulling. In je A La Carte kun je jaarlijks aangeven welk percentage je wilt gaan werken voor het aankomende kalenderjaar.

Salaris en Vakantietoeslag

Het salaris van een parttimer wordt berekend naar rato van het aantal gewerkte uren.

De vakantietoeslag bedraagt 8% van het deeltijdsalaris. Wanneer de gebruikelijke werkweek binnen een onderneming vijf dagen per week bedraagt, bedraagt het salaris van een werknemer die vier dagen per week werkt, 4/5 van het salaris van degene die vijf dagen werkt. Een berekening uitgewerkt:


Het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld delen door 12,96 (12 maanden + vakantiegeld) keer het parttimepercentage.

€ 50.000 (bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld) /12.96 = € 3.858,02


Het bruto maandsalaris € 3.858,02 (exclusief vakantiegeld) keer 90% = € 3.472,22

Het bruto maandsalaris € 3.858,02 (exclusief vakantiegeld) keer 80% = € 3.086.42

Pro rata bepalingen

In de onderstaande tabel staat vermeld in hoeverre een pro rata bepaling bij een parttime dienstverband van toepassing is. Indien een pro rata bepaling van toepassing is, wordt voor nadere informatie verwezen naar de betreffende regeling.

Pro rota bepalingen

Overwerk en compensatie

Quint is gerechtigd de werknemer de opdracht te geven tot overwerk. Van overwerk is sprake indien je meer uren hebt gewerkt dan contractueel is overeengekomen in je arbeidsovereenkomst. Je hebt geen recht op een vergoeding voor overwerk. De door jou overgewerkte uren die voor Quint factureerbaar zijn bij derden, kunnen gecompenseerd worden door middel van vrije tijd. Overuren die niet voor Quinters te declareren zijn bij derden, zoals uren besteed aan interne projecten, kunnen alleen na goedkeuring van Quint gecompenseerd worden door middel van vrije tijd.


Let wel op dat de psychische en fysieke werkdruk niet te hoog wordt. Door overwerk heb je soms ook minder tijd om te ontspannen. Te veel werken kan leiden tot allerlei klachten en op termijn zelfs bijdragen aan een burn-out. Een verstandige overwerker laat zich niet gek maken. Bespreek daarom tijdig met je MC/leidinggevende wanneer je merkt dat er geen sprake meer is van een gezonde balans.

Uitzondering

Het kan zijn dat bepaalde functies gebonden zijn aan een minimaal of maximaal aantal uren. Dit wordt dan expliciet en in overleg tussen de werkgever en werknemer afgestemd en besproken.

Ouderschapsverlof en parttime werken

Mocht je 80% werken dan is het niet mogelijk om daar bovenop ouderschapsverlof op te nemen.

Werktijden

De werktijden zijn gemiddeld 40 uur per week, exclusief middag- en avondpauze en exclusief reistijden woon-werkverkeer, verdeeld over vijf dagen, uitgaande van een fulltime dienstverband.

Waardeoverdracht

Het is ook mogelijk de waarde van je opgebouwde pensioen bij je ex-werkgever ‘in te brengen’ in de pensioenverzekering van Quint, ook wel ‘waardeoverdracht’ genoemd. De adviseur van Quint kan je daarover adviseren.

Het is raadzaam om duidelijke afspraken te maken over werktijden, zodat daar achteraf geen discussie over kan bestaan. Echter willen we streven naar volledige vrijheid van besteding van de uren. Zowel werkgever als werknemer kan de vrijheid behouden om de werktijden aan te passen als de situatie op het werk of thuis daarom vraagt.

Laten weten waar je bent

Zelforganisatie staat binnen de stafafdelingen voorop. Thuiswerken? Laat dan even weten waar je bent en hoe je bereikbaar bent. Bijna ieder team heeft een WhatsApp-groep waarin collega’s elkaar op de hoogte houden en elkaar informeren.

3. Administratie en toestemming Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Quint houdt bepaalde persoonsgegevens van jou bij. Dit is met inbegrip van je adres, burgerlijke staat, opleidingsgegevens, arbeidsverleden bij de onderneming, vakkennis gebieden, salaris, winstuitkering en andere uitkeringen, enzovoorts. Quint gebruikt deze gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals die met betrekking tot inkomstenbelasting en socialeverzekeringsinhoudingen, en om een effectieve werknemersadministratie te onderhouden en te verbeteren. Quint zal deze gegevens slechts zolang bewaren als gepast is met betrekking tot je arbeidsrelatie met Quint, of zolang het noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Na de wettelijke bewaarplicht verwijdert Quint je gegevens.


Door middel van ondertekening van je arbeidsovereenkomst bevestig je dat je ons toestemming verleent voor het verwerken (inclusief het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen) van je persoonsgegevens. Deze individuele toestemming maakt deel uit van je arbeidsovereenkomst.

Actuele persoonsgegevens

Voor een goede administratie is actuele informatie cruciaal. Je bent zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van je gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in je personalia, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, adres, telefoonnummer enzovoorts. Geef deze tijdig door aan HR.

Afgifte informatie

Vaak worden we benaderd door derden met het verzoek om informatie over een werknemer. Dit kan gebeuren door kennissen, klanten of collega’s. In deze gevallen zal Quint altijd toestemming vragen voor de afgifte van informatie. Maar ook derde partijen waar wij mee dienen samen te werken verstrekken wij persoonsgegevens. Denk aan onze onze pensioenverstrekker, de arbodienst, het salarisadministratiekantoor etc. Met alle partijen waaraan wij voor een benodigde dienst vanuit Quint persoonsgegevens aan moeten verschaffen hebben wij een bewerkingsovereenkomst opgesteld waarin de doeleinden zijn vastgesteld en bevestiging staat dat delen van persoonsgegevens niet is toegestaan. Tijdens de introductie van een nieuwe medewerker wordt verteld om welke externe organisaties het gaat en welke informatie dienen te verschaffen.

4. Uit dienst

Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek een schriftelijke getekende opgave van de reden van opzegging.

Beëindiging (opzegging met onmiddellijke ingang) dienstverband tijdens de proeftijd

Tijdens de proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer gerechtigd om het dienstverband met onmiddellijke ingang op te zeggen en zodoende te beëindigen.

Beëindiging dienstverband voor bepaalde tijd

Quint is verplicht is om uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Mits anders staat vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Als Quint laat weten de arbeidsovereenkomst te willen voortzetten, zal Quint - ook uiterlijk een maand voor het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst – aangeven onder welke voorwaarden het de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Zowel de werknemer als de werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De opzegging van de arbeidsovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van het termijn dat in je arbeidsovereenkomst staat vermeld.

Vakantie bij uitdiensttreding

Als de arbeidsovereenkomst nog geen jaar heeft geduurd, bestaat er slechts aanspraak op vakantiedagen voor dat deel van het jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Quint bepaalt bij uitdiensttreding of de niet opgenomen verlofdagen in de eindafrekening worden meegenomen of dat de werknemer verplicht is de verlofdagen op te nemen tot het einde van de dienstbetrekking.

Indien de werknemer de hem toekomende vakantie-uren niet heeft opgenomen, zullen de vakantie-uren worden uitbetaald.

Teveel genoten vakantie-uren worden op overeenkomstige wijze met het maandinkomen verrekend.

Eindafrekening

Er wordt met je een individuele eindafrekening gemaakt, waarbij het positieve of negatieve saldo met jou wordt verrekend. Deze verrekening vindt plaats in de eerstvolgende salarisrun na de einddatum (datum dat je uit dienst bent gegaan), waarbij de te vorderen en uit te betalen bedragen worden ingehouden dan wel worden uitbetaald.

In de eindafrekening worden allereerst de bedragen opgenomen die de werknemer nog van Quint te vorderen heeft, zoals:

 • opgebouwde maar nog niet opgenomen vakantiedagen, tenzij, met wederzijds goedvinden, besloten wordt dat de dagen voor het einde van het dienstverband als vrije dagen worden opgenomen binnen de opzegtermijn;
 • opgebouwde maar nog niet uitbetaalde vakantietoeslag;


Quint neemt in de eindafrekening ook vorderingen op de werknemer op.


Voorbeelden daarvan zijn:

 • betaalde voorschotten op het loon of de vakantietoeslag;
 • openstaande schuld in verband met een personeelslening;
 • door de werkgever betaalde studiekosten waarvan is afgesproken dat de werknemer die moet terugbetalen als hij voor een bepaalde datum uit dienst treedt;
 • kosten als gevolg van niet gemelde schades aan de (lease)auto worden bij einde contract doorbelast aan de werknemer;
 • eventuele lunchkosten.

Laatste werkdag

Op de laatste werkdag lever je alle eigendommen van Quint in bij de HR Medewerker. Denk hierbij aan je laptop (indien in bezit), simkaart, toegangstag, tankpas, eventuele bankpassen, etc. Er wordt een innameformulier getekend door zowel de werknemer als de HR Medewerker.

Exitgesprek

Zodra Quint op de hoogte is gesteld van je uitdiensttreding ontvang je van HRM een exitformulier. Je wordt verzocht dit formulier in te vullen en retour te sturen. Tijdens het exitgesprek zal aan de hand van dit formulier het gesprek vorm worden gegeven. Het exitgesprek kan met de HR Manager en/of leidinggevende plaatsvinden.

Afscheid

We vinden het belangrijk om goed afscheid te nemen van elkaar, niet alleen door het voeren van een exitgesprek, maar ook door een cadeau aan te bieden en een afscheidsetentje. Als verlatende Quinter mag je 5 collega’s uitnodigen voor een etentje. Tijdens dit diner kan er teruggeblikt worden en bedanken we de vertrekkende collega voor haar/zijn bijdrage aan Quint. De Quinters die worden uitgenodigd voor de het etentje ontvangen van HR een budget voor het kopen van een afscheidscadeau.

Alumni

Minimaal een keer per jaar nodigen we Quitters uit voor een borrel of een bbq, om weer eens bij te praten, om te zien en te horen hoe het met iedereen gaat.

Arbobeleid & gezondheid

}