04

A La Carte &
arbeidsvoorwaarden

1. A La Carte

Bij Quint gebruiken we A La Carte. A La Carte is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst waarin je zelf, binnen de gestelde grenzen, keuzes maakt over je eigen arbeidsvoorwaarden. Het is een zogenaamd bronnen/doelen-systeem, waarbij je elk jaar uit een benoemde set aan bronnen kan kiezen om aan één of meerdere van de benoemde doelen te besteden. Deze set aan bronnen en doelen is aangepast aan de fiscale wet- en regelgeving van 2019.

Alle keuzes maak je aan het begin van het jaar, of op het moment van indiensttreding, met als uitzondering het kopen en verkopen van vakantiedagen. Het kopen of verkopen van dagen kun je gedurende het gehele kalenderjaar bij HR aanvragen.

1.1. Bronnen

Een bron is een arbeidsvoorwaarde in geld uitgedrukt, waarmee een doel wordt betaald. Er zijn geldbronnen en tijdbronnen die kunnen worden ingezet, die dus kunnen worden geruild voor een of meerdere doelen.

Bronnen

1.2. Hoe gebruik je A La Carte?

A La Carte heeft verschillende kleurvlakken. Geel is vooraf door HR ingevuld, blauw wordt door de werknemer ingevuld en groen zijn berekende velden op basis van de ingevoerde gegevens. Sommige keuzevakken zijn voorzien van een scroll down-menu, hier kun je je keuze selecteren uit de samengestelde lijst van mogelijkheden.


Zie hier een Voorbeeld A La Carte 2019

1.3. Toelichting A La Carte 2019

Basisgegevens salaris

Brutoloon op fulltime basis per jaar incl. vakantiegeld.

Hier vind je je bruto jaarloon voor 2019. Dit bedrag is gebaseerd op een fulltime werkweek van 40 uur en is inclusief vakantietoeslag.

Deeltijdfactor

Hier kun je aangeven of je in 2019: 100%, 90% of 80% wil gaan werken. De overige gegevens zullen bij het wijzigen hiervan automatisch worden doorgerekend.

Ouderschapsverlof in aantal uren per week

Mocht je in 2019 gebruik willen maken van ouderschapsverlof, dan geef je hier aan hoeveel uur per week je wil opnemen. Omdat er wettelijke regels gelden voor ouderschapsverlof, zal door HR worden vastgesteld tot welke uiterste datum het recht op ouderschapsverlof in jouw geval geldt.


Meer informatie hierover kan je vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Werkgeversbijdrage pensioen

Hier staat de werkgeversbijdrage die Quint voor jouw pensioen betaalt beschreven. Het percentage is afhankelijk van je leeftijd en/of de in dienst-datum. De leeftijdscategorie wordt automatisch berekend op basis van je geboortedatum. Let op: het betreft hier je leeftijd die je op 1 januari 2019 hebt bereikt.

Percentage bijsparen aanvullend pensioen

Je hebt de mogelijkheid op vrijwillige basis aanvullende premie stortingen te doen om een aanvullend pensioenkapitaal te vormen. De aanvullende premiestortingen worden door de werkgever aan de verzekeraar voldaan en worden door de werkgever ingehouden op het salaris van de deelnemer. Jaarlijks kun je dit percentage wijzigen.

Voordelen bijsparen via je werkgever

Je kunt binnen de pensioenregeling eenvoudig via je bruto loon bijsparen. Over de premie die wordt betaald voor een aanvullend pensioen betaalt de werknemer geen belasting of sociale premies, op voorwaarde dat hij binnen de fiscale grenzen blijft. De uitkeringen zijn straks wel belast, maar vaak tegen een lager belastingtarief.

Nadelen bijsparen via je werkgever

Bijsparen resulteert in een pensioenkapitaal uit te keren bij in leven zijn op de pensioendatum. Bij onverhoopt eerder overlijden voor de pensioendatum komt dit kapitaal niet tot uitkering en vervalt je inleg aan de verzekeraar. Dit is niet het geval bij een lijfrente die je privé regelt.

Maximaal bijspaarpercentage

Er zijn twee verschillende categorieën, afhankelijk van de groep waar je toe behoort zie je hier het maximum vrijwillige bij te sparen pensioenpercentage staan.

 • Maximale en wettelijk bepaalde bijspaarpercentages per leeftijdscategorie voor medewerkers die voor 1 januari 2010 in dienst zijn getreden en de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt;
 • Maximale en wettelijk bepaalde bijspaarpercentages per leeftijdscategorie voor medewerkers die op of na 1 januari 2010 in dienst zijn getreden, en medewerkers die voor 1 januari 2010 in dienst zijn getreden en 40 jaar of ouder zijn.

Werkgeversbijdrage WIA Verzekering

Quint vergoedt sinds 1 januari 2018 de kosten m.b.t. de WIA-verzekering voor alle medewerkers. Deze keuze past bij ons beleid dat wij voor elkaar zorgen, ook indien een van ons arbeidsongeschikt wordt. Daarom valt iedere medewerker automatisch onder het ‘Aegon Gezond Werkplan’.

De collectieve verzekering bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een collectieve WGA-aanvullingsverzekering. Met name wanneer je niet in staat bent om meer dan 50% van je restverdiencapaciteit te verdienen, val je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid aanzienlijk terug in inkomen. Een WGA-aanvullingsverzekering vult het loon en de uitkeringen die je ontvangt altijd aan tot minimaal 70% van je laatst verdiende inkomen met een maximum van € 39.148,90 voor 2019 (70% maximum SV loon 2019).
 2. Een collectieve WIA-excedentverzekering. Als je inkomen hoger ligt dan het maximum dagloon van € 55.927 dan krijgt je bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het UWV over het loon dat je verdient boven dit bedrag. De WIA-excedentverzekering verzekerd 70% van het loon boven het maximum dagloon. De uitkering is afhankelijk van de mate van de arbeidsongeschiktheid.

In je A La Carte kun je zien wat de maandelijkse werkgeversbijdrage aan je WIA-verzekering is:

BYOD

Bijna iedereen binnen Quint, op enkele Staff medewerkers na, heeft een Bring Your Own Device (BYOD)-regeling omtrent mobiele telefoons. De vergoeding die je hiervoor maandelijks bij je salaris ontvangt is € 20.

Mocht je liever je eigen laptop in plaats van een Dell laptop vanuit Quint gebruiken dan kan je dit op A La Carte aangeven en ontvang je hiervoor ook een BYOD-regeling. Let op: pas nadat de gebruiksduur van je huidige laptop is verlopen kun je deze keuze maken. De vergoeding die je dan maandelijks bij je salaris ontvangt is € 31,50. Houdt er rekening mee dat deze vergoeding pas ingaat zodra wij een signaal vanuit de backoffice hebben ontvangen dat je Quint-laptop daar is ingeleverd. Onderhoud, reparatie en vervanging is hierbij voor eigen rekening.

Mobiliteit

Bij ‘soort mobiliteit’ is door HR aangegeven wat jouw huidige regeling is. Dit kan bestaan uit:

 • Leaseauto
 • KM vergoeding divers
 • OV vergoeding
 • Vaste vergoeding woon-werkverkeer (staff)

Leaseauto tevens voor privégebruik

Hier kun je aangeven of je wel of niet je leaseauto privé rijdt. Als je per kalenderjaar niet meer dan 500 km privé met de auto gaat rijden, kun je een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier dat je daarvoor moet gebruiken, kun je downloaden van de website www.belastingdienst.nl of bestellen via de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Leasebudget is per maand

Per functiecategorie is het maandbudget bepaald. Bij promoties zal het budget pas aangepast worden wanneer het oude leasecontract is uitgediend. Houd er rekening mee dat wanneer je deeltijd gaat werken of ouderschapsverlof opneemt, het budget ook naar rato is en de eigen bijdrage over het algemeen hoger zal zijn.

Eigen bijdrage

Als je je auto niet privé rijdt betaal je geen verplichte eigen bijdrage tenzij er sprake is van overlease. Als je je auto wel privé rijdt betaal je wel een verplichte eigen bijdrage. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je leasebudget en dus van je functie.

Normcalculatie per maand

Hier is het leasebedrag zichtbaar wat tijdens het offertetraject met de leasemaatschappij is goedgekeurd door de berijder en Quint.

Aantal vastgestelde KM woon-werkverkeer

De som die hierachter zit is:

deeltijdfactor * 214 (aantal werkdagen per kalenderjaar, bij dit aantal is rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie en zorgverlof) * reisafstand retour (max. 150 km) * € 0,19.

Het aantal kilometers wordt aan de hand van www.anwb.nl bepaald.

Ov vergoeding per maand in euro’s

Degene die als mobiliteitsregeling een persoonlijke OV-jaarkaart heeft, ontvangt hiervoor maandelijks een vergoeding. Wanneer het gaat om een NS Business Card ontvangt Quint de factuur rechtstreeks en is er dus geen sprake van een vergoeding aan de medewerker.

Verkoop van dagen

Maximum aantal dagen te verkopen

Hier vind je het aantal dagen terug dat je mag verkopen afhankelijk van je deeltijdfactor. Wettelijk heb je recht op vier maal de arbeidsduur per week aan vakantiedagen, dus voor fulltimers 4 x 5 dagen is 20 dagen per jaar. Alle bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden verruild. Binnen Quint zijn dit op fulltime basis 5 extra vakantiedagen. Dus iemand die 100% werkt heeft recht op 25 vakantiedagen, hiervan mogen 5 dagen worden verkocht. Wanneer je deeltijd werkt is dit aantal dagen naar rato.


Aankoop van dagen

Maximum aantal dagen te kopen

Iedere Quinter die fulltime werkt heeft het recht om 7 extra vakantiedagen aan te kopen. Medewerkers die in deeltijd werken kunnen naar evenredigheid extra vakantiedagen kopen.


Bruto kosten extra vakantiedagen

Per gekochte vakantiedag wordt een deel van het salaris ingehouden, dat als volgt wordt berekend: Bruto uurloon * 8 (werkuren per dag) * 1,08 (incl. vakantiegeld) = bruto kosten.

Door het aantal dagen dat je wil aankopen in te voeren zie je direct wat er bruto zal worden verrekend. Je hebt de mogelijkheid dit eenmalig met je vakantiegeld te verrekenen of over de resterende maanden van het kalenderjaar te verspreiden.

Lunch

Vaste inhouding lunch (staff)

Iedere Quinter heeft de mogelijkheid om mee te lunchen. De netto inhouding bedraagt € 2,40 per lunch. Je kan hiervoor bij de kantine je naam op de lunchlijst zetten, zodat dit eens per kwartaal wordt ingehouden. Staff kan ervoor kiezen om op permanente basis gebruik te maken van deze centrale lunchfaciliteit. In dit geval wordt er uitgegaan van 214 werkbare dagen/lunches per jaar op fulltime basis. Het bedrag hiervoor wordt dan maandelijks ingehouden van het netto salaris. Hier kun je aangeven of je wel/niet permanent gebruik wilt maken van de lunch.

Keuzemoment en kenbaar maken van keuzes

Na het maken van de keuzes wordt het formulier ‘Keuzeformulier A La Carte’ opgemaakt, ondertekend en ter goedkeuring voorgelegd aan Quint. Na goedkeuring en ondertekening door Quint heeft het Keuzeformulier de status van aanvullende arbeidsovereenkomst.


Je bent niet verplicht om gebruik te maken van deze keuzemogelijkheid. Als je je keuzes niet (tijdig) kenbaar maakt, behoud je het voor jou geldende pakket arbeidsvoorwaarden.


De gevolgen van keuzes

Het maken van keuzes kan in bepaalde gevallen fiscale gevolgen hebben, evenals gevolgen voor de inkomensverzekeringen en/of voor de sociale verzekeringswetten.


In het algemeen geldt dat een aantal keuzes een verlaging van het bruto salaris tot gevolg kunnen hebben. Bij een bepaalde keuze is het daarom belangrijk dat alle consequenties vooraf duidelijk zijn. Je kunt hierbij met behulp van HR je arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen.

2. Pensioen

Hoewel we er niet iedere dag bij stilstaan, is pensioen een heel belangrijk onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. Pensioen gaat over je oudedagsvoorziening, maar ook over de verzorging van je gezinsleden, als je onverhoopt mocht wegvallen. Het is tegelijk een lastig onderwerp. Daarom volgt in dit personeelshandboek een algemene uitleg over het hoe en waarom van je pensioen bij Quint. Daarnaast is het Reglement Pensioen van toepassing, dit kun je vinden op de Drive van HR Netherlands in de map pensioenen.

Verplichte basis en aanvullende keuze

Quint hecht er veel waarde aan dat werknemers in de opbouw van hun pensioen voorzien. Daarom voorziet Quint als verplichte arbeidsvoorwaarde in ieder geval in een basispensioen. De werking ervan wordt in deze paragraaf uitgelegd. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid om het pensioen geheel passend te maken voor jouw individuele situatie.

Wanneer er iets wijzigt in je gezinsomstandigheden (nieuwe partner, huwelijk, samenwonen, kind) dan dien je dit aan HR door te geven, zodat de mutaties in het pensioenregistratiesysteem kunnen worden verwerkt.

2.1. Pensioenregeling Quint

Voor het pensioen is een collectief contract afgesloten. Dit is ondergebracht bij AEGON. Je bent verplicht voor het pensioen deel te nemen aan dit collectief, en de minimumleeftijd is 21 jaar. Omdat er per 1 januari 2010 een nieuw pensioenregeling is ingegaan, is er bij sommige punten een overgangsregeling van toepassing (zie besteedbare premie).

Individuele keuzes

Pensioen is maatwerk. Ten einde de premie afgestemd op je individuele omstandigheden te besteden, worden de mogelijkheden en consequenties besproken met de pensioenadviseur van Quint. Deze afstemming vindt plaats na het keuzegesprek om je arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.

Besteedbare premie

Voor werknemers die voor 1 januari 2010 in dienst zijn getreden, geldt dat Quint de pensioenpremie van 7% voor haar rekening neemt. In het pensioenreglement dat met ingang van 1 januari 2010 gehanteerd wordt, geldt voor werknemers die op 1 januari 2010 of daarna in dienst zijn getreden, dat Quint jaarlijks – onder de voorwaarden zoals aldaar bepaald – een bijdrage doet in de pensioenverzekering volgens onderstaande staffel. De overgangsregeling geldt voor werknemers jonger dan 40 jaar, omdat het voor hen pas gunstiger wordt om in te stromen in de leeftijdsafhankelijke staffel, op het moment dat ze de leeftijd van 40 jaar bereiken.


Overzicht pensioenpremie voor werknemer die voor 1 januari 2010 in dienst zijn getreden en die jonger zijn dan 40 jaar:

Pensioenpremie

Overzicht pensioenpremie voor werknemer die op of na 1 januari 2010 in dienst zijn getreden en voor werknemer die voor 1 januari 2010 in dienst waren en 40 jaar of ouder zijn:

Pensioenpremie in dienst na 1jan2020

* De premiepercentages genoemd onder de werkgeversbijdrage zijn bruto percentages van de pensioengrondslag. De opslag voor de dekking vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid (4,144% ) en de opslag voor de administratie en verwerkingskosten (4,52% ) worden hieruit onttrokken. Het resterende percentage is het netto premie percentage (zie percentages tussen haakjes).

Aanwending beschikbare premie:

Quint stelt je in staat de ter beschikking gestelde premie aan te wenden ter verzekering van de volgende voorzieningen:

 • Ouderdoms-, nabestaanden- en/of wezenpensioen ingaande op je 67-jarige leeftijd.
 • Premievrijstelling bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid.


Voor het nabestaanden- en/of wezenpensioen ingaande vóór je 67-jarige leeftijd wordt jaarlijks een risicopremie betaald. Deze risicopremie wordt volledig door Quint betaald en komt bovenop de werkgeversbijdrage genoemd in de premiestaffels.

Indien je ervoor kiest geen nabestaandenvoorziening ingaande vóór 67 jaar te treffen, dan dien je hiervoor een afstandsverklaring in te vullen, mede ondertekend door je partner.

Pensioen bij beëindiging dienstverband

Het pensioen bij Quint wordt bij uitdiensttreding premievrij gemaakt. Je kunt je pensioenaanspraken laten staan of overdragen naar de pensioenuitvoerder bij je nieuwe werkgever.

Beleggingen en fondskeuze

Je hebt de mogelijkheid om zelf te sturen in het rendement van het op te bouwen kapitaal door te kiezen voor één of meerdere beleggingsfondsen, dit heet Vrij Beleggen bij Aegon.


Ook kun je er voor kiezen om de beleggingen door Aegon te laten uitvoeren, dit heet Profiel Beleggen. Op basis van je leeftijd en je persoonlijk risicoprofiel bepaald Aegon de verhouding aandelen en obligaties. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, bouwt Aegon het risico automatisch af door de verhouding obligaties steeds verder te verhogen ten opzicht van de aandelen.

De tezijnertijd aan te kopen pensioenen (ouderdoms-, nabestaanden- en/of wezenpensioen) zijn afhankelijk van het beleggingsresultaat en de op dat moment geldende pensioen tarieven, zoals deze worden gehanteerd door professionele pensioenverzekeraars.

Vervroegd uittreden

Je hebt het recht om in overleg met Quint de feitelijke uittredingsleeftijd te vervroegen dan wel uit te stellen (waarbij de uiterste leeftijden worden gesteld op 55 jaar als minimale en 70 jaar als maximale uitdiensttreding leeftijd). De te ontvangen pensioenuitkeringen zullen uiteraard bij vervroeging of uitstel ten opzichte van de 67-jarige leeftijd worden bepaald aan de hand van het op de uittredingsleeftijd beschikbare kapitaal en de dan geldende tarieven.

Waardeoverdracht

Het is ook mogelijk de waarde van je opgebouwde pensioen bij je ex-werkgever ‘in te brengen’ in de pensioenverzekering van Quint, ook wel ‘waardeoverdracht’ genoemd. De adviseur van Quint kan je daarover adviseren.

2.3. Aanvullend pensioen

De norm in Nederland van een volledig opgebouwd pensioen is een pensioenuitkering van 75% van het gemiddelde salaris. Hiervoor moet een werknemer in de regel veertig jaar werken. Is niet een volledig pensioen opgebouwd, dan zal de pensioenuitkering lager zijn dan 75%. In dat geval kan een werknemer ervoor kiezen het pensioen aan te vullen.

Het is mogelijk dat de werknemer niet (meer) een volledig pensioen kan opbouwen doordat hij:

 • pas na zijn 25ste gaat werken en geen veertig arbeidsjaren haalt voor zijn pensioengerechtigde leeftijd;
 • meerdere keren van werkgever en pensioenverzekeraar verandert en daardoor een pensioenbreuk heeft;
 • de werkgever een pensioenregeling heeft die niet op 70% uitkomt;
 • eerder wil stoppen met werken dan op zijn 67ste en daardoor geen veertig arbeidsjaren haalt;
 • carrière gemaakt heeft waardoor het opgebouwde pensioen geen 75% van zijn gemiddelde salaris bedraagt.

Over de premie die wordt betaald voor een aanvullend pensioen betaalt de werknemer geen belasting of sociale premies, op voorwaarde dat hij binnen de fiscale grenzen blijft.

Het pensioenreglement heeft als uitgangspunt dat de datum van ingang van pensioen ligt op 67-jarige leeftijd. Voor werknemers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder zijn, geldt een overgangsrecht.

Als werknemer van Quint heb je een pensioenregeling bij Aegon op basis van het beschikbare premiesysteem. In deze pensioenregeling is het mogelijk om zelf extra pensioenpremie (voor eigen rekening) te betalen teneinde bijvoorbeeld:

 • Een hoger pensioen op te bouwen;
 • Een pensioenbreuk geheel of gedeeltelijk op te lossen, die is ontstaan door wisseling van werkgever(s);
 • Eerder met pensioen te kunnen gaan (niet eerder dan 60 jaar op basis van de huidige wet- en regelgeving).

In A La Carte wordt aangegeven welk percentage je als werknemer vrijwillig nog kunt bijsparen tot je het maximale en wettelijk bepaalde percentage hebt bereikt. Je hoeft niet dit volledige percentage te gebruiken, je kunt er ook voor kiezen een gedeelte van dit percentage te gebruiken om bij te sparen in je pensioen.

Let op: Bijsparen resulteert in een pensioenkapitaal uit te keren bij in leven zijn op de pensioendatum. Bij onverhoopt eerder overlijden voor de pensioendatum komt dit kapitaal niet tot uitkering.

3. Mobiliteit

Zakelijke mobiliteit is van groot belang voor werkgever en werknemer, niemand kan dit beter regelen dan de werknemer zelf. Zij kennen hun bestemmingen en kiezen kostenbewust. Iedere werknemer heeft zijn eigen wensen en ambities en wil kunnen kiezen voor verschillende vormen van vervoer: auto, trein, bus, fiets en andere opties worden gecombineerd.

Door middel van de mobiliteitsregeling, waarin diverse uitwisselbare en combineerbare vervoersoplossingen ter beschikking worden gesteld, kan de werknemer zijn vervoer beter afstemmen op zijn specifieke situatie (onder andere bepaald door functie, standplaats en privé-situatie) en is de werknemer in staat in te spelen op wijzigingen in deze situatie.

Uitgangspunten

In principe komt iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met Quint in aanmerking voor de mobiliteitsregeling. De mobiliteitsregeling maakt een onderscheid in twee groepen werknemers:

 1. De eerste groep omvat de mobiele werknemers. Dit zijn de werknemers die in aanmerking komen voor een OV-jaarkaart, kilometervergoeding of een leaseauto.
 2. De tweede groep omvat de kantoorwerknemers. Dit zijn de werknemers die niet in aanmerking komen voor een mobiliteitsbudget en/of bedrijfsauto.

Voor beide groepen gelden specifieke mogelijkheden.

Mobiele Werknemers

De maximale hoogte van het mobiliteitsbudget voor mobiele werknemers is gelijk aan de voor de betreffende mobiele werknemer geldende norm leaseprijs (inclusief brandstof).

Leasenorm per maand

Leasenorm per maand

Parttime dienstverband

Indien een rijder parttime werkt, geldt de volgende regeling:

 1. Indien de arbeidstijd 90%, de norm wordt naar evenredigheid verlaagd.
 2. Indien de arbeidstijd 80%, de norm wordt naar evenredigheid verlaagd.

Keuzemogelijkheid

De werknemer kan kiezen uit de volgende drie mogelijkheden:

 1. Leaseauto
 2. Gebruik van eigen auto
 3. Openbaar vervoer

3.1. Leaseauto

Indien de werknemer binnen de mobiliteitsregeling kiest voor een leaseauto kan de werknemer binnen zijn mobiliteitsregeling een leaseauto bestellen (uitgaande van een 48 maanden / 35.000km benzine leaseauto). Hiermee vervalt het recht op reiskostenvergoedingen (openbaar vervoer en kilometervergoeding). Werknemers hebben de keuze uit twee leasevarianten: Long lease (Bright Blue) en Short lease (Bright Red).

Het bedrag dat per jaar voor een leaseauto ter beschikking wordt gesteld, is afhankelijk van de functie en het geschatte aantal te rijden zakelijke kilometers per jaar. De normbedragen die gelden per functie zijn in bijlage opgenomen. Staat je functie niet in de tabel maar heb je wel recht op een leaseauto dan wordt het daarbij behorende leasebudget vermeld in een bijlage bij je arbeidsovereenkomst.


Door te kiezen voor een leaseauto maakt de werknemer gebruik van de leaseregeling en verklaart de werknemer expliciet akkoord te gaan met de regelgeving voor het gebruik van een leaseauto. Hierbij is het de bijlage beschreven leasereglement van toepassing. Deze autoregeling (zie bijlage B) maakt integraal onderdeel uit van dit personeelshandboek en de met de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst.


Correctiefactor deeltijd

De kosten van de leaseauto (exclusief btw) worden als bestedingsdoel gecorrigeerd met de parttime-factor en in mindering gebracht op je netto maandinkomen, inclusief het privégebruik en de daarmee samenhangende eigen bijdrage.


Eigen bijdrage leaseauto

Een werknemer geniet loon in natura als de werkgever hem een auto ter beschikking heeft gesteld. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer al dan niet deze auto ook privé gebruikt. Er wordt namelijk verondersteld dat werknemers met een auto van de zaak een financieel voordeel genieten, omdat zij zelf geen autokosten meer hebben.


Fiscale bijtelling

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2019 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO₂-uitstoot van de auto.

In 2019 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO₂-uitstoot in het 4%-tarief. Het verlaagde percentage van 4% geldt voor auto’s op waterstof. Voor nulemissie-auto’s die niet op waterstof rijden, geldt de 4% bijtelling slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000.

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is je auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.


Hoe lang geldt het verlaagde percentage?
Val je in het verlaagde bijtellingspercentage (4%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.


Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?
Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Fiscale bijtelling via loonstrook

Een belangrijk aandachtspunt is de eigen bijdrage van de werknemer in de kosten van de auto van de zaak. Alleen bijdragen van de werknemer in verband met het privégebruik mogen in mindering worden gebracht op de bijtelling.


Leasebudget en overlease

Quint heeft een maximale leaseprijs van de auto vastgesteld. De hoogte van deze prijs kun je terugvinden in onderstaande tabel. Bovenop deze leaseprijs mag er 15% bovenop geleased worden. Kiest een werknemer voor een duurdere auto, een auto die boven het leasebudget ligt (maar wel binnen de +15%) dan is hij een extra bijdrage verschuldigd aan Quint.


Leasenorm per maand

Leasenorm per maand

Er blijkt soms onduidelijkheid over de eigen bijdrage in geval van privégebruik van de leaseauto. Als je je leaseauto privé gebruikt dan ben je een eigen bijdrage verschuldigd. Ook wanneer je kiest voor een duurdere auto (boven het leasebudget) ook dan ben je een extra bijdrage verschuldigd aan Quint. Als je de leaseauto niet privé rijdt dan geldt er geen eigen bijdrage.


Tankpas en declaratieregeling brandstof

Voor het tanken van brandstof binnen Nederland ontvangt de werknemer een brandstofpas. De werknemer mag deze alleen voor de ter beschikking gestelde leaseauto gebruiken en dient bij tanken altijd de actuele kilometerstand te geven. In voorkomende gevallen dat je geen gebruik kunt maken van deze brandstofpas, kunnen de brandstofkosten worden gedeclareerd bij de leasemaatschappij. De declaratie kan worden ingediend via www.mtc.nl. Brandstofdeclaraties ingediend via Odoo worden afgewezen.

Declaratieregeling kosten leaseauto

Quint vergoedt standaard niet alle kosten die de berijder van een Quint leaseauto mogelijkerwijs kan maken in relatie tot zijn/haar leaseauto. Deze kosten zijn echter wel fiscaal verrekenbaar (bruto/netto voordeel), mits er voldoende ruimte is om deze kosten te verrekenen met de fiscale bijtelling voor jouw leaseauto. Dit geldt dus niet voor degenen die gebruikmaken van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’.


Additionele voorbeelden van kosten:

 • tanken in het buitenland
 • tol in het buitenland
 • milieuvignet voor buitenland
 • vernieuwing van je navigatie/entertainment abonnement
 • Kosten ingebouwde navigatiesoftware (bv. verlenging/update)
 • (Verplicht) aanwezige veiligheidsmiddelen zoals een geel hesje, alcoholtest, noodhamer
 • Sneeuwkettingen


Omdat je deze verrekening niet (meer) via je persoonlijke aangifte kunt regelen geldt per direct de volgende procedure. Gemaakte kosten voor je leaseauto kunnen via de standaard declaratie procedure in Odoo gedeclareerd worden, waarbij als product ‘Leasecar costs (gross/nett)’ aangegeven dient te worden. De in Odoo gedeclareerde onkosten worden uitgekeerd conform de standaardprocedure.

Eens per kwartaal worden op je loonstrook de declaraties bruto ingehouden als leasekosten.

Per saldo heb je zo de persoonlijk gemaakte kosten aan je leaseauto netto vergoed gekregen en bruto betaald. Mocht je twijfelen of bepaalde gemaakte kosten mogen worden gedeclareerd, raadpleeg dan eerst Finance.

3.2. NS-Business Card

Quint stelt de NS-Business Card beschikbaar om werknemers hun (reis)tijd beter en effectiever te laten besteden. Waarom een NS-Business Card?

 • Met de trein vermijd je de stress en het te laat komen door ellenlange files. Bovendien hoef je ook geen parkeerplek meer te zoeken.
 • De trein is ideaal om onderweg lekker door te werken, waardoor je reistijd opeens werktijd wordt.
 • Zakelijk reizen met de trein zorgt voor een zeer lage CO₂-uitstoot, zeker vergeleken met het reizen per auto.

De NS-Business Card wordt verstrekt aan Quinters die op dat moment geen gebruikmaken van de leaseauto, KM-declaratie, vaste OV-vergoeding of vaste KM-vergoeding (staff). Hiervoor gelden de volgende spelregels:

 • De NS-Business Card wordt op aanvraag verstrekt door de HR Medewerker;
 • Zo zullen de meeste Quinters incidenteel of alleen tijdens bepaalde projecten gebruikmaken van de NS-Business Card. Dit is afhankelijk van onder andere de klantlocatie, filegevoeligheid en de mogelijke tijdswinst door te reizen met de trein;
 • Na afloop van het project wordt de NS-Business Card weer ingeleverd bij de HR Medewerker;
 • De NS-Business Card staat op naam van Quint Wellington Redwood en rouleert onder de Quinters.

Kosten

Quint draagt de met de NS-Business Card zakelijk gemaakte reiskosten (waaronder woon-werk). Die kosten worden niet aan de werknemer doorbelast. Voor Quint geldt als uitgangspunt dat er geen significante meerkosten zijn door het gebruik van de NS-Business Card. De werknemer maakt gebruik van de trein in plaats van de leaseauto, waardoor gedurende het gebruik van de kaart het totale aantal kilometers op de kilometerteller niet toeneemt. De werknemer verklaart door het gebruik van de NS-Business Card dat zijn leaseauto op dat moment niet wordt gebruikt, anders dan eventueel van en naar het station.

Reizen in eerste of tweede klas

Standaard wordt tweede klasse gereisd. Met de NS-Business Card mag eventueel ook eerste klasse worden geboekt. De Quinter kan hiervan gebruikmaken, dit is afhankelijk van de situatie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de situatie waarbij de Quinter gedurende langere treinreizen ongestoord in de trein kan werken.

Gebruik openbaar vervoer en regiotaxi

In aansluiting op gebruik van de trein kan de werknemer reizen met het openbaar vervoer of de treintaxi. De treintaxi kan met de NS-Business Card worden afgerekend. De NS-Business Card kan ook als OV Chip gebruikt worden. Hierdoor kan er ook gereisd worden met de tram, metro of bus.

Gebruik parkeerterrein

Met de NS-Business Card kan de werknemer aansluitend op de treinreis voor zakelijke doeleinden gebruik maken van een aantal aangesloten betaalde Q-park P+R terreinen. Een overzicht van de parkeerterreinen is beschikbaar op de internetsite
www.q-park.nl/nl-nl/p-r.

OV-fiets

In aansluiting op de treinreis kan de Quinter zakelijk de OV-fiets gebruiken. De kosten van de OV-fiets worden via de NS-Business Card factuur betaald door Quint. Daarbij zijn de volgende twee gebruiksvarianten toegestaan:

 1. Bij een bemande fietsenstalling kan de OV-fiets worden gehuurd op vertoon van de NS-Business card;
 2. Bij een fietskluis kan de OV-fiets met gebruikmaking van een vooraf aan te vragen pincode worden gehuurd.

Privégebruik

De NS-Business Card is expliciet bedoeld voor zakelijk gebruik. Mocht de kaart onverhoopt toch privé worden gebruikt, dan dient de HR medewerker op de hoogte gebracht te worden van welke boeking voor privégebruik is geweest. De kosten van de privéreis worden vervolgens op het nettosalaris van de werknemer ingehouden.

Geld terugvragen bij vertraging >30 minuten en/of vergeten in- en uitchecken dien je zelf te melden via: https://www.ns.nl/zakelijk/mijn-ns-zakelijk/mijn-ns-zakelijk-voor-kaarthouders.html

3.3. Eigen vervoer / kilometervergoeding

De werknemer kan het mobiliteitsbudget benutten voor openbaar vervoer. Als voorwaarde is hieraan verbonden dat de mobiliteit (naar de klant) geen nadeel ondervindt. Voor de medewerker die voor deze weg kiest biedt Quint een OV vrij abonnement aan waarmee je gebruik kan maken van de eersteklas trein en andere OV-vormen. Je kunt dit abonnement zowel zakelijk als privé gebruiken.

De werknemer heeft de mogelijkheid om zijn mobiliteitsbudget te benutten voor het gebruik van een representatieve privé-auto voor zakelijke doeleinden. Op deze benutting is een fiscaal regiem van toepassing. Dit betekent dat een deel van de vergoeding belast wordt. Voor uitbetaling wordt een systeem van declaratie toegepast. De kilometers worden conform de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 en € 0,15 cent belast per kilometer uitbetaald.

De verrekening vindt plaats tot maximaal het bedrag van het ter beschikking gestelde mobiliteitsbudget op jaarbasis. Onder uitnutting wordt niet verrekend met salaris.

Onder zakelijke kilometers wordt verstaan: de kilometers die de werknemer ten behoeve van zijn uitoefening van zijn functie aflegt (=inclusief woon-werkverkeer). De betreffende auto van de werknemer dient te allen tijde goed verzekerd te zijn. Dat wil zeggen minimaal WA-Casco verzekerd inclusief een inzittendenverzekering.

In de geldende kilometervergoeding zijn alle kosten ter zake van het gebruik van de privé-auto opgenomen, waaronder de kosten van de verbruikte brandstof, een WA Casco verzekering en een inzittendenverzekering. De werknemer kan buiten de kilometervergoeding geen andere kosten voor het gebruik van de privé-auto uit het mobiliteitsbudget declareren.

Openbaar vervoer

De werknemer kan het mobiliteitsbudget benutten voor openbaar vervoer. Als voorwaarde is hieraan verbonden dat de mobiliteit (naar de klant) geen nadeel ondervindt. Voor de medewerker die voor deze weg kiest biedt Quint een OV vrij abonnement aan waarmee je gebruik kan maken van de eersteklas trein en andere OV-vormen. Je kunt dit abonnement zowel zakelijk als privé gebruiken.

Aanvang deelname

Na aanvang in de mobiliteitsregeling kan niets met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Wisselen van mogelijkheid

Het wisselen van mogelijkheid is gebonden aan de volgende regels:

 • (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit eerder gekozen mogelijkheden dienen te zijn geëxpireerd;
 • de werknemer dient een wisseling tijdig (1 maand van te voren) bij de HR-Manager aan te vragen;
 • een wisseling van mogelijkheid dient te allen tijde door de directe leidinggevende te worden goedgekeurd.

Fiscale consequenties

Alle eventuele fiscale consequenties voor de werknemer die het gevolg zijn van deelname aan de mobiliteitsregeling zijn volledig voor rekening en risico van de werknemer. Quint is verplicht informatie/gegevens te verstrekken aan de fiscus inzake deelname aan de mobiliteitsregeling. De werknemer is in dit verband geheel verantwoordelijk voor een juiste en getrouwe naleving van de fiscale voorschriften ter zake van deelname aan de mobiliteitsregeling, voor zover deze voorschriften van toepassing zijn op de werknemer. Quint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent.

3.4. Kantoorwerknemers & mobiliteit

De kantoorwerknemer ontvangt een vaste vergoeding woon-werkverkeer

Hiervoor geldt voor het reizen met eigen vervoer de volgende tabel:

Part Time Factor* 214 (aantal werkdagen – gemiddeld aantal dagen voor ziekte en verlof) * reisafstand retour (max. 150 km) * 19 ct.

Het aantal kilometers wordt bepaald aan de hand van de kortste weg in tijd (=snelste) waarbij de afstand wordt bepaald met behulp van de ANWB-routeplanner.

Zakelijke kilometers

Daarnaast geldt voor de kantoorwerknemer dat er bij incidentele zakelijke kilometers met eigen vervoer, de kilometers conform de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 en € 0,15 cent belast worden uitbetaald. Denk hierbij aan het Quintdagen, Quintfeest, externe opleidingen, externe vergaderingen, etc.

3.5. Buitenlandse dienstreizen

Wat betreft buitenlandse dienstreizen is de regeling als volgt:

 • Reis- en verblijfkosten worden naar redelijkheid vergoed. Quint gaat uit van een 3-sterrenhotel en vergoeding van maaltijden en bijbehorende drank. Internetkosten in het buitenland worden vergoed. Pay TV, het gebruik van de hotel telefoon en andere extra’s zoals kosten voor roomservice worden niet vergoed;
 • Je hebt alleen recht op de afgesproken vergoeding door overlegging van deugdelijke nota’s voorzien van separate vermelding van de betaalde omzetbelasting;
 • Vliegreizen voor zover van toepassing worden vergoed op basis van economy class, een stopover is acceptabel. Invliegen mag 1 dag voor de start van het project. De terugvlucht vindt plaats op de eerst mogelijke vlucht aan het eind van het project;
 • Reistijden worden niet gecompenseerd;
 • Afhankelijk van de reisafstand tussen het hotel en de projectlocatie wordt gekozen voor vervoer per taxi of huurauto, waarbij steeds gekozen wordt voor de meest economische oplossing. Waar nodig zal een pick-up vanaf de luchthaven worden geregeld;
 • Vluchten, hotels en lokaal transport worden geregeld door de backoffices van de verschillende regio’s;
 • Bij verkeer van en naar de luchthaven maakt Werknemer de keuze tussen eigen vervoer en openbaar vervoer op basis van optimale kosten, daarbij rekening houdend met de parkeerkosten op de luchthaven.

In & uit dienst

}