Ontwikkelen conform het 70-20-10 principe

Wij geloven dat continue ontwikkeling van elke consultant een cruciale basis is om impact te maken bij onze opdrachtgevers. Quint kan alleen succesvol zijn als consultants in staat zijn om nieuwe kennis te verwerven, nieuwe competenties te ontwikkelen en nieuw gedrag aan te leren dat past in de veranderende markt en klantvraag. Quint wil daarom een organisatie zijn waarin ontwikkelen centraal staat en verankerd is in onze manier van werken. Het ontwikkelen van consultants moet een balans zijn tussen de doelstellingen van Quint, de professionele groei van de consultant (van A richting E) en het ‘in je kracht staan’ (doen wat het beste bij jou past).

We hanteren hierbij het 70-20-10 principe, omdat het meeste van onze tijd en dus het grootste deel van het leren en ontwikkelen gebeurt op opdrachten. Dit principe staat voor drie manieren van leren:

 • 70% = ‘on the job’ leren en uitgedaagd worden in projecten;
 • 20% = sociaal / informeel leren: coaching ‘near the job’ met een ontwikkelcoach;
 • 10% = formeel leren: trainingen volgen.

1. Leren op de opdracht (70%)

Matching

In de matching houdt de Practice Lead zoveel als mogelijk rekening met de ontwikkeldoelen van een consultant in de matching op nieuwe opdrachten. Om dit te ondersteunen kan iedere consultant zijn/haar voorkeursrollen i.r.t. persoonlijke ontwikkeling aangeven in het matchingsoverzicht.

QoD proces

Het QoD proces draagt bij aan het behalen van kwalitatief goede resultaten voor onze opdrachtgevers en voor de consultants die wil groeien, leren en ontwikkelen. De lead consultant speelt hierbij een cruciale rol en is er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt. Ieder project doorloopt de volgende drie vaste contactmomenten waar samenwerking, resultaatafspraken en individuele ontwikkeling aandacht en tijd krijgen:

Een interne Kick-off met het team

Tussentijds én bij de afronding als team stilstaan bij en vastleggen van hetgeen wat verwacht en gecontracteerd werd is/wordt gerealiseerd binnen of onder budget, of de individuele ontwikkeldoelen zijn bereikt, hoe je elkaar hierbij hebt geholpen en welke lessons learned/best practices kunnen terugvloeien naar Quint, wat opportunities zijn voor het vervolg, welke marketinginstrumenten halen we hieruit en wat andere leerpunten zijn.

Tussentijdse interne evaluatie; eind interne evaluatie

Bespreken, doorleven en vastleggen wat de opdrachtgever verwacht, wat er is gecontracteerd, welke modellen we kunnen/moeten toepassen, welke ontwikkeldoelen individuele teamleden hebben bij deze opdracht & hoe je elkaar hierbij helpt, wat het budget is, wie doet wat in de opdracht, wat de rituelen zijn met welke frequentie die je als team inricht en hoe we als team in deze opdracht met elkaar omgaan.

Tussentijdse mondelinge toets bij klant en aan het eind de Klant Opdracht Evaluatie (KLOE)

Tussentijds (mondeling) en aan het eind (KLOE) de check bij de opdrachtgever: gaat het goed? wat kunnen we verbeteren? wil de klant referent zijn? customer case?

Als uitgangspunt gebruiken we hierbij een aantal verplichte hulpmiddelen:

 • Project Kickoff (Project Start Document: PSD) - bij opdracht >10k: te gebruiken bij het starten van een nieuwe klantopdracht/project.
 • Project Evaluatie (Project Closure Document: PCD) - bij opdracht >10k: te gebruiken kort voor de afronden van een klantopdracht/project.
 • Klant Opdracht Evaluatie - niet zelf aan te maken, maar aan te vragen bij de QoD verantwoordelijke van de practice (stuur daarvoor op: naam klant, naam opdrachtgever, Odoo projectnummer, opdrachtomschrijving en naam lead consultant).

Rol van de Lead consultant

We willen/moeten de beste kwaliteit halen voor onze opdrachtgevers die geholpen moeten zijn met kwalitatief goede resultaten. Daarnaast willen we onszelf en onze collega’s laten groeien, leren en ontwikkelen met de juiste feedback. De lead consultant speelt hierbij een cruciale rol en is er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt.

De Lead consultant is verantwoordelijk voor:

 • Kwaliteit en klanttevredenheid van/ over de opdracht;
 • Budget: erbinnen blijven en/of ‘eronder’;
 • Geeft teamleden de mogelijkheid (en ondersteunt hierbij) hun persoonlijke ontwikkeldoelen te realiseren voor zover mogelijk in de klantopdracht;
 • Frequente retrospectives (vaste cadans) om teamdynamiek/samenwerking/ontwikkeling met elkaar te bespreken: minimaal aan het begin, tussentijds en aan het einde bij een traject van één maand;
 • Draagt zorg dat er gebruik gemaakt wordt van relevante bestaande best practices en een feedbackloop van nieuwe ideeën en verbeteringen op bestaande best practices naar Quint terug;
 • Ziet erop toe dat documentatie van het project up to date is op de drive;
 • Stimuleert bij Quint consultants het spotten van nieuwe/vervolg opportunities en acteert gezamenlijk hierop in samenwerking met de client director(s);
 • Verzorgt interne Quint Kick-Off, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie en gebruikt hiervoor PSD, PCD én KLOE.

2. Leren van feedback & evaluatie (20%)

Feedback is een belangrijk onderdeel van succesvol leren. De consultant is daarbij zelf verantwoordelijk en in staat om zowel intern als extern informatie te verzamelen over de gedefinieerde leerdoelen. Om te blijven verbeteren heb je directe feedback en reflectie op je werk nodig. Juist van degene met wie je dagelijks werkt en jou in actie ziet (de lead consultant, directe collega’s, je team). We streven er meer en meer naar om elkaar steeds kort op de bal feedback te geven zodat iemand oog krijgt voor de successen die hij/zij boekt enerzijds en anderzijds weet welk gedrag hij/zij moet bijsturen. Je kan dan meteen in dialoog gaan om alternatieven of oplossingen te bedenken.

Hoe werken we aan feedback?

 • Kick-off bij de start van je project, deel je ontwikkeldoelen en bespreek met elkaar hoe je het liefste met elkaar samenwerkt, wat verwacht je van elkaar? Betrek je collega’s, degene die je het meeste zien bij je ontwikkeling door feedback te vragen. Evalueer het project na afloop, niet alleen het resultaat maar ook wat ieders rol hierin is geweest (houding, vaardigheden, kennis).
 • Peer evaluaties, waarin elke consultant afsluit met de vraag om feedback (challenges, tips, adviezen en/of complimenten) aan de peer group. Deze feedback dient ter inspiratie en ter lering die de consultant mee kan nemen in de toekomst.
 • Feedback van de klant, tussentijds toetsen we mondeling en aan het eind van de opdracht toets je bij de opdrachtgever via de Klant Opdracht Evaluatie (KOE): gaat het goed? wat kunnen we verbeteren? heb je dare to challenge ervaren? Het is een methode om klanten een afgeronde opdracht te laten evalueren. KLOE biedt de mogelijkheid om, aan de hand van signalen van je klanten, je manier van werken te verbeteren.
 • Feedback van je collega’s is onmisbaar, verzamel feedback die past bij jouw eigen ontwikkeldoelen. Hierbij kun je Impraise gebruiken, de ‘real time feedback’ functie geeft je de vrijheid om te kiezen waar jij feedback op wil en wanneer, en je kunt ter inspiratie gebruik maken van de bibliotheek met voorbeeldvragen. Deze online tool helpt onder andere om offline betere gesprekken te voeren en al je feedback op één plek te verzamelen.

Onderstaande cyclus van ontwikkelen vormt hierbij de leidraad:

De cyclus van ontwikkelen uitgewerkt op individueel-, projectteam en practice nivea

De rol van de ontwikkelcoach

Het grootste gedeelte van leren & ontwikkelen vindt plaats binnen de opdracht zelf. Tegelijkertijd is het zinvol als consultants met iemand de ‘rode draad’ van zijn of haar ontwikkeling kunnen bespreken en bewaken over de opdrachten heen. Iemand die je scherp houdt, met je meedenkt, je helpt als je vastloopt: een ontwikkelcoach. Door onze eigen mensen in te zetten als coach, laten we het leren informeel en dicht op de werkplek plaatsvinden.

Mogelijke onderwerpen voor coaching:

Hoe werkt het?

 • Ontdekken wat jij wilt in je carrière, hoe dat bij Quint past en wat ervoor nodig is om je verder te ontwikkelen.
 • Meer stevigheid ontwikkelen, opkomen voor jouw belangen en jezelf meer uitspreken.
 • Spiegelen over inhoud en het voorstellen van of meedenken over opleidingen die nuttig kunnen zijn voor de inhoudelijke ontwikkeling van de consultant
 • Spiegelen over basis consulting skills (goed kunnen schrijven, presenteren, analyseren) en het voorstellen van of meedenken over opleidingen die nuttig kunnen zijn voor het ontwikkelen van de nodige consulting skills van de consultant
 • Verschillende advies- en intervenieer stijlen kunnen toepassen.
 • Meer grip krijgen op complexe situaties in je opdracht en jouw eigen rol daarin.
 • Oefenen met het voeren van moeilijke gesprekken.
 • Effectief omgaan met tegengestelde belangen, weerstand en conflictsituaties.
 • Het versterken van werkrelaties met je collega’s en klanten (netwerken).
 • Positionering bij een klant op een bepaald niveau (trusted advisor).
 • Commerciële vaardigheid en invloed vergroten.
 • Het vergroten van je zelfvertrouwen in je werk.
 • Prioriteiten stellen, time management en zelfmanagement.
 • Je zichtbaarheid vergroten in het team, de opdracht en in de organisatie.
 • Het hebben van een ontwikkelcoach is niet verplicht, maar wel gewenst;
 • De consultant kiest zelf de ontwikkelcoach binnen zijn/haar eigen practice die het beste past bij zijn/haar ontwikkelvraag. Iedere coach heeft een profiel waaruit zijn/haar specifieke kennis/kunde blijkt;
 • De consultant spreekt zelf met de ontwikkelcoach
 • Wat verwacht je van elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van feedback geven. Waar wil je wel en geen feedback op ontvangen?
 • Hoe vaak en wanneer de consultant en de Coach elkaar sprek
 • Het Q-niveau van de ontwikkelcoach maakt niet uit. Als bijv. een E-consultant graag gecoacht wil worden door een B-consultant, dan kan dat.

Samenhang Ontwikkelen en OKR’s

Objectives & Key Results (OKR’s)

Binnen Quint gebruiken we het OKR-instrument om bedrijfs-, practice- en persoonlijke doelstellingen en resultaatafspraken te definiëren en af te stemmen. Op basis van het Quint business plan, dat wordt aangevuld met de Practice business plannen, worden de doelstellingen geoperationaliseerd naar te bereiken resultaten en daaraan gekoppelde acties.

Persoonlijke OKR’s en ontwikkelen

Binnen Quint gebruiken we het OKR-instrument om bedrijfs-, practice- en persoonlijke doelstellingen en resultaatafspraken te definiëren en af te stemmen. Op basis van het Quint business plan, dat wordt aangevuld met de Practice business plannen, worden de doelstellingen geoperationaliseerd naar te bereiken resultaten en daaraan gekoppelde acties.

3. Opleidingen

Iedere consultant stelt jaarlijks zijn of haar professionele groeidoelstellingen vast in zijn of haar ontwikkelplan. Deze doelstellingen betreffen de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en ervaring in relatie tot de doelstellingen van de practice en en het functieniveau. Dit is hét moment waarop de consultant (eventueel met behulp van de ontwikkelcoach) bepaald waar hij op gaat focussen, welke taken, doelen en resultaten hij voor ogen heeft. Ook wordt er gekeken welk gedrag, kennis en vaardigheden nodig zijn om de beoogde resultaten te bereiken. En welke coaching, trainingen en opleidingen in dit kader ondersteunend kunnen zijn. De opleidingen die vanuit Quint worden gefaciliteerd zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

Vakinhoudelijke trainingen:

 • Het QoD proces draagt bij aan het behalen van kwalitatief goede resultaten voor onze opdrachtgevers en voor de consultants die wil groeien, leren en ontwikMust have: Certificeringen die elke consultant moet hebben op basis van de practice en het functieniveau waar je zit.
 • Nice to have: Trainingen die te volgen zijn afhankelijk van individueel ontwikkel pad en interesses. kelen. De lead consultant speelt hierbij een cruciale rol en is er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt.

Vaardigheidstrainingen:

 • Must have: Vaardigheden en competenties waarvan wij als Quint vinden dat elke consultant deze moeten beheersen en sommige zijn gebaseerd op de Quint way-of-working-methods.
 • Nice to have: Trainingen die te volgen zijn afhankelijk van individueel ontwikkelpad en interesses.

Technische trainingen:

 • Quint heeft intern een technisch opleidingsprogramma ontwikkeld omdat het in de huidige markt belangrijk is om relevante technologie te herkennen en toe te passen. Sommige van deze trainingen zijn een must have.

Alle overige informatie met betrekking tot de Must have en Nice to have vakinhoudelijke- en vaardigheidstrainingen per practice en Q niveau kan je terugvinden in de catalogus.